Starta ett mentorskapsprogram

Vill du starta ett mentorskapsprogram inom din organisation eller företag? Här bjuder vi på de verktyg och tips du kan behöva för att komma igång. Vi har även tagit fram en handbok där vi beskriver Juseks modell för hur ett mentorskapsprogram kan utformas.

FÖR TILLFÄLLET ÄR DENNA TJÄNST EJ TILLGÄNGLIG PÅ GRUND AV UTVÄRDERING- OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE. DETTA FÖR ATT GÖRA MENTORSKAPET ÄNNU BÄTTRE FÖR DIG SOM MEDLEM.

 

Ladda ner Juseks mentorskapshandbok - Kliv in

Uppstart av ett mentorskapsprogram

Syfte och mål

Vad ska programmet leda till? Att före programmet startar tydliggöra syfte och mål är centralt ur flera aspekter. Bland annat bör syfte och mål vara styrande för att identifiera tänkta målgrupper, marknadsföring, urvalskriterier, matchningskriterier, programmets innehåll och längd och hur det ska utvärderas.

Syftet och målet med programmet styr vidare ambitionsnivån på programmet, gällande exempelvis:

 • programlängd
 • antal träffar
 • antal deltagare.

Organisation kring programmet?

Det bör finnas minst en och helst flera personer som delar på ansvaret för planering, genomförande och uppföljning av respektive program. Gärna i form av en liten arbetsgrupp hos respektive anordnare. Genomförs programmet med en samarbetspartner är det värdefullt att formera en organisationsöverskridande arbetsgrupp

Finansiering

Det kan finnas offentliga och privata medel att ansöka om för att bedriva mentorskapsprogram för nyanlända. En rekommendation är däremot säkra minst en egen delfinansiering utöver att eventuellt ansöka om andra medel, exempelvis hos Allmänna Arvsfonden, Europeiska socialfonden (ESF), hos kommunen eller bland stiftelser.

Storleken på tillgängliga resurser påverkar bland annat ambitionsnivå, antal möjliga deltagare, mängden gemensamma träffar och möjligheten att ta in externt stöd i genomförandet. Den huvudsakliga kostnaden består av personal för att rekrytera adepter och mentorer, matcha mentorer med adepter, kommunikation med mentor-adeptparen, mentorskapshandbok, eventuellt arrangera gemensamma träffar samt bistå med löpande stöd och utvärdering.

Matchning

Lägg tid på matchningen, ju mer information du har om deltagarna, desto bättre kommer matchningen bli, och deltagarna kommer få ut mer av programmet.

Kravprofil

Innan rekrytering och urval till programmet görs behöver kriterier för vem som blir mentorer och adepter finnas. Utformningen av kravprofilen bör utformas utifrån den målgrupp du inledningsvis beslutat att programmet ska rikta sig till.

Exempel på urvalskriterier för adepter kan vara att de är arbetssökande och har en viss språklig nivå i svenska. För mentorn kan exempel på urvalskriterier vara att hen är etablerad på svensk arbetsmarknad och är verksam i det yrke som adepten önskar fortsätta sin karriär i Sverige inom.

Ta emot anmälningar

Gör det enkelt för mentorer och adepter att ansöka till mentorskapsprogrammet. Oavsett tillvägagångssätt behöver du som anordnare få svar på de frågor du som anordnare har för att genomföra urval och matchning. Sträva efter att ha ett lättläst språk och ha möjlighet att ställa frågor kring programmet. Ge potentiella deltagare möjlighet att berätta det viktigaste de vill säga om sig själva och sina förmågor, varför de vill delta, vad de vill få ut av mentorskapet och så vidare.

Olika tillvägagångssätt kan vara

 • formulär på organisationens egen webbplats som deltagarna ansöker genom 
 • fysisk blankett att bifoga till sitt cv
 • urvalsfrågor
 • Intervju med intresseanmälan.

Programmet

Det huvudsakliga jobbet för mentorskapsparen sker mellan gemensamma programträffar, genom individuella träffar mellan adept och mentor. För att bygga en relation och tillsammans nå sina mål behöver mentorskapsparen träffas kontinuerligt. En bra riktlinje är ca en träff i månaden, gärna tätare i början av programmet. De individuella träffarna utgår från adeptens behov och agenda och som arrangör är det en god idé att erbjuda stöd i form av samtalsteman, övningar och struktur.

Längd

Längden på mentorskapsprogrammet är en nyckelfråga som bör styras av syfte, mål och ambitionsnivå, både för att rekrytera deltagande mentorer och adepter och för att deltagarna ska fullfölja mentorskapet.

Vanliga längder på mentorskapsprogram är tre till tolv månader, hur lång tid behöver programmet vara för att mentorskapsparen ska hinna nå programmets mål?

 • 3 månader
 • 9 månader
 • 12 månader

Träffar

Genom att anordna gemensamma träffar i mentorskapsprogrammet ges möjlighet att utbilda mentorer och adepter, synliggöra förväntningar och underlätta nätverkande inom programmet. Det är också ett bra sätt för dig som arrangör att fånga upp önskemål för att utveckla kommande mentorskapsprogram. Jusek har använt ett upplägg med en uppstartsträff, en mellanträff och en avslutsträff. Samtliga på plats på Juseks kansli. De gemensamma träffarna är också ett tillfälle för skratt, gemenskap och igenkänning.

Uppföljning

Utvärdering av programmet kan ha flera syften. Har mentorskapsparen kommit igång? Uppfyller programmet det uppsatta syftena och målen? Vad ska du som arrangör utveckla till kommande program?

Jusek genomför en uppstartsenkät ungefär 4-6 veckor efter programstart för att säkerställa att mentorskapsparen kommit igång och fånga upp ev. frågor.

Efter avslutat program rekommenderas en målutvärdering, baserat på programmets mål och för att fånga upp eventuella utvecklingsmöjligheter till kommande program.
Vid långa program kan en halvtidsutvärdering vara ett sätt att kunna justera pågående program.

Vid återkommande program kan en effektutvärdering bland tidigare mentorskapspar vara ett bra sätt att mäta effekten av programmet över tid.
Olika sätt att genomföra utvärdering och uppföljning på kan vara:

 • webbenkät via mail
 • utvärdering att fylla i på plats vid en gemensam träff
 • telefonintervju.