Juseks rättspolitiska program

Ett rättsväsende som präglas av professionalitet, kvalitet och oberoende är oerhört viktigt för att medborgare ska känna tillit till våra demokratiska institutioner. Det ställer höga krav på rättsväsendet. Beviskraven måste upprätthållas. Mål och ärenden ska avgöras i rimlig tid. Rättsväsendet ska också vara tillgängligt för alla. Var och en som kommer i kontakt med rättsväsendet ska mötas av respekt.

Våra medlemmar, totalt ca. 85 000 jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare spelar en avgörande roll för att upprätthålla rättssamhällets normer och värderingar.

För att öka våra medlemmar och myndigheternas möjlighet att utföra sitt arbete har Jusek tagit fram ett rättspolitiskt program ». Fler vägar in i rättsväsendets yrken och ökad säkerhet för medarbetarna är några av punkterna. Totalt har vi 50 olika förslag som ska öka professionaliteten, kvaliteten och oberoendet inom rättsväsendet.

Jusek vill bland annat: 

Professionalisera polisorganisationen

Polisen behöver en mix av kompetenser och ett kontinuerligt inflöde av kunskaper och erfarenheter från olika delar av samhället. I många situationer, till exempel i brottsförebyggande arbete och i komplicerade brottsutredningar, behövs ett akademiskt förhållningssätt. Jusek vill se fler karriärvägar för akademiker inom polisen. Nu har regeringen beslutat att även andra än polisutbildade ska kunna leda förundersökningar. Detta har Jusek drivit sedan slutet av 1990-talet. 

Slösa inte poliskompetens på administration

Välkommet att fler akademiker kan anställas inom Polisen

Det krävs ökade satsningar på Polisen

Äntligen kan fler bli undersökningsledare inom Polisen

Äntligen får civila utredare utökade befogenheter

Ökad professionalisering av dömandet

Jusek vill att nämndemän främst bör delta där de med sina erfarenheter bäst kan bidra till väl övervägda avgöranden. I hov- och kammarrätt, där fokus idag är på överprövning är det rimligt att nämndemän inte medverkar. Vi anser även att nämndemännen bör delta i mindre utsträckning i tings- och förvaltningsrätten.

Nämndemän behövs inte i överrätterna

Fler vägar in i rättsväsendets yrken

Rättsväsendets yrken är attraktiva och många jurister bestämmer sig tidigt i karriären för en inriktning som åklagare, domare eller advokat. Vi anser att även skickliga jurister som vill växla karriär senare i livet ska kunna göra det. De tar med sig erfarenheter från tidigare anställningar. Dessutom underlättar fler vägar in för jurister med utbildning eller erfarenhet från ett annat land. Det är också ett sätt att komma till rätta med de rekryteringssvårigheter som ibland finns till domartjänster.

Det krävs fler vägar in i domaryrket

Hotet om snar domarbrist kräver krafttag - här är fem åtgärdspunkter till justitieministern (Dagens Juridik)

Sverige står inför akut domarbrist (Dagens Juridik)

Öka möjligheterna att bli domare (Dagens Juridik)

Det behövs fler vägar in i domaryrket (SvD)

Ökad säkerhet för rättsväsendets aktörer

Säkerhetsarbetet i rättsväsendet ska ges hög prioritet. Det gäller såväl förebyggande insatser som åtgärder i samband med en konkret händelse. Jusek har tidigare visat att var fjärde medlem inom rättsväsendet har utsatts för hot, våld eller trakasserats de senaste två åren. Vi vill därför att det bland annat införs permanenta säkerhetskontroller i domstolar, och att det anställs fler ordningsvakter.

Säkerheten inom rättsväsendet måste förbättras (rapport och seminarium)

Hot och våld vanligt inom rättsväsendet

Säkerhetskontroller behövs i domstolarna (Expressen)

Här är yrkena som utsätts för flest hot (DN)

Lika karriärförutsättningar för kvinnor och män

Kvinnor utgör hälften eller fler av de jurister som anställs hos åklagarmyndigheten och vid domstolar och advokatbyråer. När det gäller andelen kvinnor på höga positioner ser det olika ut i rättsväsendet. Som exempel är en hög andel av cheferna på Åklagarmyndigheten kvinnor. På advokatbyråer är enbart var femte kvinna delägare och ser man till de största advokatbyråerna är det ännu färre kvinnor som är delägare.

Svårt att kombinera föräldraskap med  karriär på advokatbyrå (rapport)

Vill du veta mer?

Juseks rättspolitik utvecklas löpande genom ställningstaganden i specifika frågor och utveckling av politik. De senaste dokumenten kan du hitta här:J

Så löser vi poliskrisen, Juseks förslag för framtidens polisverksamhet (2018)
Jusek företräder många av de akademiker som bidrar till Polismyndighetens arbete. Här presenterar vi förslag på hur Polismyndigheten i framtiden ska kunna genomföra sitt uppdrag på ett efffektivt sätt.
Rapport_så löser vi poliskrisen.pdf

Rättspolitisk valplattform 2018
Juseks rättspolitiska valplattform.pdf

Var tredje utsätts för hot eller våld (2018)
Rapporten "Hot, våld och trakasserier" visar att var tredje myndighetsanställd Jusekmedlem utsatts för hot eller våld de senaste åren. 
Rapport_hot våld-och-trakasserier.pdf

Juseks rättspolitiska program (2015)
Rättspolitiska programmet.pdf

Kontaktperson på Jusek:

Anna Nitzelius, 08-665 29 40, 070-665 29 40