Var femte har svårt att sova på grund av jobbet

Var tredje tjänsteman anser att jobbet kräver så mycket energi att det påverkar övriga livet negativt. Ett av de tydligaste tecknen på stress är svårigheter att sova, något som en av fem upplever. Det visar en rapport från Jusek, som menar att chefen har en nyckelroll för att minska den negativa jobbstressen.

– Chefer har både ett stort ansvar och stora möjligheter att minska den negativa stressen i arbetslivet. Fler chefer behöver få förutsättningar att arbeta systematiskt för att skapa hållbara arbetsplatser som kan minska stressen bland medarbetarna, hos sig själva och stärka organisationen, säger Magnus Hedberg, vd på Jusek.

En undersökning från Jusek, där 2000 tjänstemän/akademiker ingår, visar att nära var tredje upplever en hög grad av negativ stress på jobbet. Ett av de tydligaste tecknen på stress är svårigheter att sova och var femte svarar att de har det – 23 procent av kvinnorna och 16 procent av männen. Var tredje anser att jobbet kräver så mycket energi att det påverkar övriga livet negativt. Det innebär att ungefär drygt 770 000 tjänstemän i Sverige tycker att jobbet går ut över fritiden. Även här är situationen värre för kvinnor, 36 procent av kvinnorna upplever att övriga livet påverkas negativt av jobbet, motsvarande siffra för männen är 26 procent.

Rapporten visar att många av de faktorer som förklarar den negativa stressen kan påverka arbetsgivares möjlighet att rekrytera rätt kompetens och bedriva en effektiv verksamhet.

Det handlar om faktorer som att ha inflytande i arbetet, arbetsgivarens ledning och styrning samt ett bra stöd från närmaste chef. Flera resultat i undersökningen pekar därför på att ledarskap och styrning har stor betydelse för nivån av stress.

– Vi behöver minska stressen på arbetsplatserna. Det pressar tillbaka sjukskrivningarna, men gynnar även medarbetarnas välbefinnande och därmed organisationers konkurrenskraft. Resultaten i vår undersökning visar att cheferna har en viktig roll i detta. Många chefer måste därför få bättre förutsättningar för att kunna arbeta aktivt för att förebygga negativ stress, säger Magnus Hedberg.

Läs rapporten: Juseks stressbarometer 

Kontakt 
Magnus Hedberg, vd Jusek, 070-665 29 13
Daniel Lind, Samhällspolitisk chef Jusek, 070-665 29 90