Vanligt förekommande begrepp

Begrepp kopplade till arbetstid.

Reglerad arbetstid

Fast arbetstid
Arbetsgivaren anger tydligt vilken arbetstid du har och var du ska utföra dina arbetsuppgifter. Exempelvis ”måndag – fredag 08.00 – 17.00, lunch 12.00–13.00, företagets lokaler på Arbetsgatan 1”

Flextid
Arbetstiden är reglerad men en viss flexibilitet är tillåten. Arbetstidsmåttet 40 timmar per vecka ska uppnås men du kan själv påverka när du börjar och slutar inom en viss ramtid, till exempel arbetsdagen startar 07.00-09.00 och slutar 15.00–17.00.

Oreglerad arbetstid

Oreglerad arbetstid
Dina arbetsuppgifter är av sådan natur att arbetsgivaren inte har möjlighet att kontrollera när arbetsdagen börjar och slutar, eller var du ska utföra arbetsuppgifterna. Arbetstidsmåttet är dock angivet, till exempel 40 timmars arbetsvecka. Du omfattas av arbetstidslagen och arbetstidsavtal eftersom arbetsgivaren i någon form kontrollerar ditt arbete.

Förtroendearbetstid
En form av oreglerad arbetstid där du i princip bestämmer helt själv var och när du utför dina arbetsuppgifter. Begreppet används bland annat inom det statliga området. Det är arbetsuppgifterna som styr arbetstiden, inte arbetsgivaren. Du kan ha vissa fasta tider, till exempel inbokade möten, arbetsplatssammankomster eller tider då du har ansvar för kundtjänst eller liknande. Du och arbetsgivaren har ett gemensamt ansvar för att du i snitt inte arbetar mer än ditt arbetstidsmått. Du omfattas som huvudregeln inte av arbetstidslag eller arbetstidsavtal, om inte arbetsgivaren i någon form kontrollerar ditt arbete.

Oäkta förtroendearbetstid
Du ska vara på arbetsplatsen mellan vissa i anställningsavtalet angivna klockslag, men behöver inte stämpla in eller ut.

Målstyrd arbetstid

En definition i IDEA-avtalet som där definieras som ”ett annat begrepp för vad som ofta kallas för ”oreglerad arbetstid”.Den som har målstyrd arbetstid ska ha en betydande frihet beträffande arbetstidens förläggning.

Övertid

Den tid du arbetar utöver ordinarie arbetstidsmått. Övertidsarbetet kan ersättas med tid eller pengar.

Bortavtalad övertid

Istället för ersättning i tid eller pengar, har all ditt övertidsarbete ersatts med t.ex. en extra semestervecka och/eller högre lön. Inte sällan uppstår problem då den faktiskt arbetade övertiden vida överstiger den extra semestervecka som erhållits som kompensation. Det är viktigt att det finns en möjlighet att registrera den totalt arbetade tiden samt ha en löpande dialog med arbetsgivaren, för att undvika att övertidsarbetet blir så omfattande att det står i strid med reglerna i Arbetstidslagen.

Andra begrepp

Distansarbete
Ett avtal med arbetsgivaren om att just du har rätt att arbeta från en viss angiven plats, till exempel din bostad. Oreglerad arbetstid ger inte per automatik rätt till distansarbete, utan detta måste regleras individuellt. Om du har en överenskommelse med arbetsgivaren om att hemmet är din arbetsplats, gäller Arbetsmiljölagen i hemmet

Arbetstidsmått
Den tid som anställningsavtalet eller kollektivavtalet anger att du ska arbeta per vecka, dag eller år.

Årsarbetstid
Genom att använda sig av begreppen årsarbetstid finns det möjlighet för en mer flexibel arbetstidsförläggning anpassat till verksamhetens behov och krav samt ge medarbetare möjlighet att själv påverka arbetstidsförläggningen. Förutsätter tidsredovisning.

Vobba
Ett uttryck som kännetecknar att en anställd är hemma med sjukt barn men samtidigt arbetar. Vi använder inte definitionen i våra dokument, då vi menar att den som arbetar hemma med sjukt barn har lön och därmed inte rätt att ”vabba” (få tillfällig föräldrapenning).