Frågor om arbetstid som du ska ställa inför nytt jobb

Vid byte av jobb kan det vara bra att ta reda på hur arbetstiden är reglerad i din nya anställning.

Arbetstiden kan vara reglerad eller oreglerad. Detta ska framgå av ditt anställningsavtal, antigen direkt eller med hänvisning till kollektivavtal.
 
 
Många av Juseks medlemmar har någon variant på oreglerad arbetstid och det är framför allt vid denna typ av arbetstidsreglering det finns anledning att fråga vad det innebär på just den aktuella arbetsplatsen.
 
Generellt sett så är förtroendearbetstid/oreglerad arbetstid bäst lämpad för arbetstagare som har ett självständigt arbete där hon eller han är den som bäst bedömer och bestämmer hur huvuddelen av arbetstiden ska disponeras. Med detta menas att arbetet ska vara obundet och självständigt i mycket hög grad och att arbetsgivaren egentligen bara har intresse av att följa upp slutresultatet, inte när det utförs.
 
Förtroendearbetstid/oreglerad arbetstid är inte lämpligt om arbetsgivaren har ett stort behov av att arbetstagaren är närvarande på arbetsplatsen mellan vissa bestämda tider. Inte heller är det lämpligt om arbetsgivaren vill att all frånvaro, även sådan som kompenserar ett större arbetstidsuttag som arbetsuppgifterna tidigare har krävt, måste beviljas av närmaste chef.
 
Erbjuds du förtroendearbetstid ska du vara medveten om att du inte omfattas av arbetstidslagstiftningen.
Ingen övertid – innebär förmodligen oreglerad arbetstid men ställ frågan till din blivande arbetsgivare.
Frågor som du bör ställa inför anställning där du blir erbjuden förtroendearbetstid/oreglerad arbetstid är följande:
  • Vad innebär förtroendearbetstid/oreglerad arbetstid på den aktuella arbetsplatsen för flexibilitet i både tid och rum?
  • Hur är dina förutsättningar att ta eget ansvar över hur du disponerar din arbetstid, med beaktande av vad verksamheten behöver?
  • Arbetsuppgifternas art och fördelning över året?
  • Verksamhetens behov av flexibilitet?
  • Hur och när kan jag föra en dialog med chef och kollegor?
  • Arbetsplatsens kultur beträffande tillgänglighet utanför kontorstid?
  • Finns det redskap och tekniska förutsättningar att arbeta på annan plats än på kontoret?
  • Arbetsgivarens inställning till distansarbete?