Flexibelt arbete - ett samtalsstöd

Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med tekniska lösningar kan arbetslivet och arbetstiden bli mer flexibel och medarbetare få större makt över sin egen tid.

Jusek uppmuntrar det flexibla arbetslivet. Vi ser en fördel i att kunna arbeta på ett professionellt sätt oavsett plats. Det viktiga är inte var eller när vi utför jobbet, utan hur det utförs. Men vi måste vara uppmärksamma på de ibland outtalade förväntningar som finns på oss att vara tillgängliga utanför ordinarie arbetstid. Det flexibla arbetslivet skapar nya möjligheter men kan också leda till ökad stress då gränserna mellan arbete och fritid suddas ut.

Det går inte att utfärda regler som gäller för alla arbetsplatser. Det viktiga är att diskutera frågan på varje arbetsplats och klargöra vilka förväntningar som finns från såväl arbetsgivare som chefer och medarbetare. Det krävs en ny typ av chefs- och ledarskap med fokus på att sätta upp tydliga mål och gränser för arbetet. När det fungerar och flexibiliteten hanteras klokt blir såväl medarbetare som arbetsgivare – och verksamheten – vinnare.
Det är samtidigt viktigt att påtala att det är arbetsgivaren som bestämmer om en flexibel arbetsform kan tillämpas – det är inte upp till medarbetaren att bestämma det själv.

Om du har förtroendearbetstid alternativt diskuterar att träffa en enskild överenskommelse om förtroendearbetstid så bör du och din chef diskutera följande punkter som samtliga kan anses vara en förutsättning för att förtroendearbetstid ska fungera väl.

 • Resultatet står i fokus snarare än antalet arbetade timmar.
 • Medarbetaren har ett stort mått av självständighet och ansvar för sina arbetsuppgifter och verksamhetens bästa.
 • Det finns en flexibilitet och dynamik i arbetsuppgifterna och i arbetsorganisationen som gör det möjligt att variera arbetstidens förläggning.
 • Medarbetaren har personliga förutsättningar och egenskaper som möjliggör ett ansvar för hur de egna arbetsuppgifterna läggs upp och hur arbetet fördelas över tid
 • Det finns ett förtroende och en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare.

 

Materialet som presenteras här är tänkt att vara ett stöd till dig som medarbetare inför en diskussion om en mer flexibel arbetstid. Det är också en vägledning för dig som chef att kunna navigera i dessa frågor och kunna säkerställa att du och medarbetaren kan ha ett konstruktivt samarbete som bygger på det förtroende och den frihet under ansvar som en mindre reglerad arbetstid kräver.

Att en eller flera medarbetare arbetar med mindre reglerad arbetstid påverkar naturligtvis också arbetsgruppen, varför dessa frågor bör lyftas även ur arbetsgrupps/verksamhetsperspektivet – vad är förväntningarna på, och från, de kollegor som jobbar mer eller mindre reglerat? Det krävs i sammanhanget en öppen och förtroendefull dialog om arbetstidens förläggning, präglad av kompromissvilja och smidighet.


Juseks råd för ett flexibelt arbetsliv

 • Arbetsgivaren har ansvaret för att medarbetaren har en rimlig arbetsbelastning oavsett var arbetet sker. Det måste alltid finnas möjlighet för återhämtning.
 • Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar innebär att chefen ska se till att medarbetaren har en arbetssituation som inte medför skada eller ohälsa. Men medarbetaren måste själv ansvara för att kommunicera arbetstiden och arbetssituationen till chefen.
 • Under semester eller annan ledig tid har inte chefen en självklar rätt att kräva att medarbetaren är tillgänglig per mail eller telefon. Medarbetaren bör se till att ha en privat mobil även om man har tillåtelse att använda arbetsgivarens mobil för privat bruk.
 • Hur medarbetaren ska vara tillgänglig utanför ordinarie arbetstid kan regleras i en tillgänglighetspolicy, i anställningsavtalet eller i ett kollektivavtal. Tillgänglighet utanför arbetstid kan vara beredskapstid eller jour och då ska du ha ersättning för den
 • Vobba – vabba och jobba samtidigt – kan ibland vara oundvikligt. Det är dock noga att denna tid betalas av arbetsgivaren och inte av Försäkringskassan.
 • Vikten av att chefen definierar och sätter tydliga mål samt ger kontinuerliga återkopplingar och avstämningar är stor, och är förutsättningar för att det flexibla arbetet ska fungera i praktiken.