Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2019

Juseks viktigaste uppgift som akademikerförbund är att stärka medlemmarnas

konkurrenskraft och ställning på arbetsmarknaden. För att få kunskap om hur jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare upplever sin utbildning och inträdet på arbetsmarknaden genomför Jusek sedan slutet av 1960-talet en arbetsmarknadsundersökning bland nyutexaminerade. Materialet används för att ge Juseks medlemmar en god bild av arbetsmarknaden för nyutexaminerade, men undersökningen ligger också till grund för opinionsbildning och påverkan i utbildnings- och arbetsmarknadsrelaterade frågor.

Om årets undersökning

Årets undersökning – en enkätundersökning kompletterad med telefonintervjuer – genomfördes av Exquiro Market Research på uppdrag av Jusek under perioden mars – maj 2019. I urvalet ingår jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare under 36 år som tagit examen under perioden september 2017 till augusti 2018. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning bland Juseks medlemmar och som en urvalsundersökning bland icke-medlemmar.

Totalpopulationen innehöll 13 174 personer och det slutliga nettourvalet omfattade 6 706 personer. 2 121 personer svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 32 procent. De uppgifter som presenteras är sammanvägda och viktade resultat som är representativa för hela gruppen nyutexaminerade. De enda undantagen är uppgifterna om verksamhets- och arbetsområden som inte inkluderades i telefonintervjuerna och således endast baseras på enkätundersökningen. Sammantaget bedöms tillförlitligheten i statistiken vara mycket stor.

Arbetsmarknaden för nyutexaminerade akademiker

Arbetsmarknaden för nyutexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare är fortsatt mycket god. Våren 2019 svarade åtta av tio nyutexaminerade att de arbetar, antingen som anställda eller i eget företag. Endast tre procent anger att de är arbetslösa eller deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Samtidigt har många valt att studera vidare efter sin examen, de allra flesta av anledningen att de vill komplettera sin utbildning.

Vi kan också konstatera att de nyutexaminerade akademikerna får kvalificerat arbete snabbt efter examen. Fyra av tio får sitt första arbete redan innan de avslutat studierna och tre månader efter examen har drygt 70 procent fått kvalificerat arbete. Endast 5 procent angav att de ännu inte fått något kvalificerat arbete vid undersökningstillfället våren 2019.

amu-sysselsattning-ny.jpg
amu-forsta-jobb-ny.jpg

Den vanligaste vägen till jobb går via kontakter

Mer än var fjärde svarar att de först fick kännedom om sin nuvarande anställning via kontakter. Det tyder på att det redan under utbildningstiden är viktigt att bygga upp ett kontaktnät. Vi kan också se att det är viktigt att bevaka intressanta arbetsgivares webbplatser, platsbanken och sociala medier i jakten på jobb.

Majoriteten – närmare sju av tio – bland nyutexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare får anställning i privat sektor. Bland de anställda har 72 procent en tillsvidareanställning. Bland de anställda anger också hela nio av tio nyutexaminerade i undersökningen att de har kvalificerade arbetsuppgifter och att arbetet är relaterat till utbildningen.

amu-vagar-jobb-nyare.jpg

amu-arbetsmarknadssektor.jpg

amu-arbetsuppgifter-ny.jpg
amu-typ-anstallning-ny.jpg

Det lönar sig att lämna löneanspråk

Våren 2019 tjänar de nyutexaminerade i undersökningen i genomsnitt drygt 30 000 kronor i månaden. Lönenivåerna är i genomsnitt något högre inom privat sektor men skillnaderna bland nyutexaminerade är små.

Undersökningen visar också att drygt hälften av de nyutexaminerade angett löneanspråk vid anställningstillfället och att de som angav löneanspråk kom att tjäna i snitt 1 700 kronor mer än de som inte gjorde det. Resultaten tyder på att det genom löneförhandling är möjligt att påverka sin lön redan vid anställningstillfället. 

amu-loner-anstallning.jpg

amu-medellon.jpg
Läs hela undersökningen: Efter examen 2019

Har du frågor om undersökningen eller dess resultat?
Kontakta gärna Sofia Hylander
sofia.hylander@jusek.se 
projektledare för Juseks arbetsmarknadsundersökning 2019