Juseks politik

Genom att driva frågor som är relevanta för medlemmarnas förutsättningar och villkor i arbetslivet stärker vi medlemsnyttan, ökar kännedomen om förbundet och stärker vårt varumärke. Jämställdhet mellan könen – karriär på lika villkor – är en fråga som genomsyrar samtliga politikområden som Jusek arbetar med.

AMU 2019

Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2019

Juseks viktigaste uppgift som akademikerförbund är att stärka medlemmarnas

konkurrenskraft och ställning på arbetsmarknaden. För att få kunskap om hur jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare upplever sin utbildning och inträdet på arbetsmarknaden genomför Jusek sedan slutet av 1960-talet en arbetsmarknadsundersökning bland nyutexaminerade. Materialet används för att ge Juseks medlemmar en god bild av arbetsmarknaden för nyutexaminerade, men undersökningen ligger också till grund för opinionsbildning och påverkan i utbildnings- och arbetsmarknadsrelaterade frågor.

Juseks politik

Mer om Juseks politik

Juseks vision är att stärka medlemmarnas konkurrenskraft och ställning i arbetslivet under hela karriären. Ett av de strategiska målen för att uppnå visionen är – utöver en stark medlemstillväxt och hög medlemsnytta – att Jusek ska synas och vara en trovärdig opinionsbildande aktör i samhällsdebatten.

Juseks politik

Juseks arbetslivspolitiska program

Allt att vinna. När arbetslivet präglas av förändringar är det viktigt att vi skapar en bild för hur vi vill att vårt arbetsliv ska se ut. De förändringar som vi upplever är inte grundade på politiska beslut utan av beslut som fattas dagligen på våra arbetsplatser.

Juseks politik

Juseks rättspolitiska program

Ett rättsväsende som präglas av professionalitet, kvalitet och oberoende är oerhört viktigt för att medborgare ska känna tillit till våra demokratiska institutioner. Det ställer höga krav på rättsväsendet. Beviskraven måste upprätthållas. Mål och ärenden ska avgöras i rimlig tid. Rättsväsendet ska också vara tillgängligt för alla. Var och en som kommer i kontakt med rättsväsendet ska mötas av respekt.

Juseks politik

I medborgarnas tjänst

För en rättsäker , effektiv och kvalitativ offentlig sektor. Många av Juseks medlemmar arbetar på uppdrag från medborgarna och är en del av den svenska förvaltningen. Deras uppgift är att se till att den offentliga sektorn sköts effektivt och rättssäkert samt att den service som tillhandahålls medborgarna är av hög kvalitet.

Statistik och rapporter

Här finner du Jusekrapporter och undersökningar.

Juseks remissvar

Här hittar du yttranden och remissvar från Jusek

Jusek Student

Juseks arbete för höjd utbildningskvalitet

Jusek driver aktivt hjärtefrågan om höjd kvalitet i den akademiska utbildningen. Här kan du läsa mer om vilka områden vi fokuserat på.

Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2017

Juseks arbetsmarknadsundersökning 2017 visar arbetsmarknaden för nyutexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare är fortsatt god.

Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Jusek genomför sedan slutet av 1960-talet en arbetsmarknadsundersökning bland nyutexaminerade akademiker. Fram till år 2013 genomfördes undersökningen årligen, sedan dess genomförs den vartannat år.

Juseks politik

Karriär på lika villkor

Idag har 55 000 invandrade akademiker jobb som inte motsvarar deras utbildning. Vi vet att sex av tio jobb förmedlas via kontakter, vilket i hög grad missgynnar utrikesfödda. Det vill vi ändra på.

Flexibelt arbetsliv

Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Moderna tekniska lösningar har gjort arbetslivet flexibelt och gett medarbetaren större makt över sin egen tid och sin arbetssituation. Det skapar nya möjligheter men också utmaningar. Med en klok inställning och rätt verktyg blir medarbetare, chefer och arbetsgivare i det flexibla arbetslivet vinnare.

Juseks politik

Framtidens arbetsliv #jobblycka

Många medlemmar upplever att gränsen mellan arbete och fritid har suddats ut. Småbarnsföräldrar pratar i jobbtelefonen när de är med barnen på lekplatsen och jobbar sedan vidare vid datorn när barnen har somnat.