Studentlivspolitiska ställningstaganden

Alla ska känna trygghet under sin studietid! Tryggheten skapas genom kunskap, bostad, en hållbar ekonomi, ett fungerande trygghetssystem och kontakter med arbetslivet under studietiden. Men så ser verkligheten inte ut för alla studenter. Det vill vi ändra på!

Här hittar du våra studentlivspolitiska ställningstaganden. Det handlar om frågor vi bryr oss om och jobbar med för att göra ditt studentliv så bra som möjligt.

Underlätta steget in på högskolan

Information för att kunna välja rätt utbildning
Elever ska få relevant information inför sitt val av gymnasieutbildning. Valet av gymnasieutbildning och kurser påverkar möjligheterna att bli antagen till högskolan. För att eleverna ska kunna ta välgrundade beslut krävs det att informationen finns lättillgänglig redan i grundskolan. Eleverna ska också ges möjlighet till stöd av kompetent personal för att kunna fatta välgrundade beslut.

Goda förkunskaper
Goda kunskaper är en viktig förutsättning för att en ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på högskolan. Det är gymnasieskolans uppgift att ge eleverna de förkunskaper som krävs. Alla gymnasieutbildningar förutom de yrkesförberedande utbildningarna ska förbereda eleverna för högskolestudier. Under gymnasietiden behöver även grunden för en bra studieteknik läggas.

Möjlighet till en andra chans
Alla gymnasieutbildningar leder inte till behörighet för att studera på högskola. Därför är det viktigt att alla erbjuds möjligheten att komplettera sin utbildning. Det kan till exempel göras genom att läsa upp gymnasiebetygen för att öka möjligheterna att bli antagen till högskolan. Det är även viktigt att lärosätena har möjlighet att använda sig av alternativa antagningsformer så att fler kan få en andra chans!

En högskola för alla studenter
Högskolan är studenternas arbetsmiljö. Den ska präglas av öppenhet, där alla olikheter tas tillvara och respekteras. Alla studenter ska ges möjlighet att studera på lika villkor, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Studiemiljön ska vara anpassad för ändamålet och efter alla studenters behov. Dessutom ska studierna kunna kombineras med föräldraskap. Det är viktigt att högskolan är till för alla studenter och att det genomsyrar högskolans arbete.

Förbättra studenternas situation

Studiemedel att leva på
Studiemedelssystemet är grundläggande för att alla ska ha möjlighet att studera på högre nivå. Därför är det viktigt att det går att leva på studiemedlet. I dag är studiemedelsnivån så låg att många studenter känner sig tvingade att jobba för att kunna försörja sig. Det går ut över studierna och riskerar dessutom att förlänga studietiden. Studiemedlen måste hålla en sån nivå att extrajobb eller ekonomiskt stöd från till exempel föräldrar inte är en förutsättning för högre studier. För att undvika att höjningar av studiemedel inom några år förlorar sitt värde bör studiemedlet indexeras.

Fler möjligheter till arbetslivserfarenhet
Många av Sveriges nyutexaminerade akademiker har begränsad arbetslivserfarenhet när de ska börja jobba. Det beror på att utbildningen saknar praktik eller annan anknytning till arbetslivet. För att studenter ska få möjlighet att skaffa sig relevant arbetslivserfarenhet under studietiden bör fribeloppet höjas till en nivå som gör det möjligt att jobba under sommarmånaderna och vid sidan av studierna under terminerna.

Fler bostäder
Att ha någonstans att bo är en viktig förutsättning för att kunna studera, men på många studieorter är bostadsbristen är stor. Därför är det viktigt att det byggs billiga bostäder för studenter och att boendeformerna är anpassade för olika behov. Det gäller till exempel utbytesstudenter, studenter med barn eller studenter med funktionsnedsättning.

Trygghetssystem för studenter

Nya lösningar för trygghet
Studenter måste omfattas av trygghetssystemen vid sjukdom och föräldraledighet. I dag ser det inte ut så, utan trygghetssystemen i Sverige bygger på att personen har jobbat. Därför måste det finnas andra lösningar för studenter som inte har jobbat tillräckligt mycket.

Var femte student har barn. Studenter som får barn under sin studietid ska ha möjlighet att vara föräldralediga med en föräldrapenning som går att leva på. Så ser inte situationen ut i dag för många studenter. Vi tycker att ett trygghetssystem ska omfatta alla studenter, och att studenter ska omfattas av sjuk- och föräldraförsäkringen.

Tydlig information om trygghetssystemet
Studenter ska informeras om vilka regler som gäller vid sjukdom, föräldraskap och arbetslöshet. I dag ligger ansvaret på flera myndigheter. Vi tycker att regeringen bör utse en av dessa myndigheter som får ett samlat ansvar för all kommunikation kring frågor om studenters trygghetssystem. Självklart ska informationen även vara lättilgänglig!

Steget till arbetslivet

Individanpassat stöd vid jobbsökande
Högskolan ska under studietiden erbjuda studenterna stöd i kontakten med arbetslivet. Det kan ske genom till exempel praktik och arbetsmarknadsdagar. Studenterna ska även få individanpassat stöd vid jobbsökande. Det kan ske genom karriärscentrum eller liknande, där det finns kunskap om akademikers arbetsmarknad.

Det är viktigt att nyutexaminerade ges möjlighet att hitta ett kvalificerat jobb. För att samhället och ekonomin ska fungera bra behöver alla tillgängliga förmågor användas på bästa sätt. Om matchningen inte fungerar finns risken att den nyutexaminerade inte använder sin kompetens i sitt jobb. Om jobbet inte ligger i linje med kvalifikationerna finns dessutom risken att personen aldrig kommer ifatt lönemässigt och att personen blir kvar på ett mindre kvalificerat jobb under längre tid.

I dag står individen alltför ofta ensam. Även nyutexaminerade som söker jobb måste få tillgång till stöd. Arbetsförmedlingens stöd till nyutexaminerade akademiker är näst intill obefintligt. Därför måste Arbetsförmedlingens stöd ses över, så att de erbjuder ordentligt stöd till nyutexaminerade akademiker.

Ekonomisk trygghet efter avslutad utbildning
Med dagens regelverk har många studenter inte rätt till arbetslöshetsersättning efter att de har avslutat sina studier. Därför finns det en risk att de står utan inkomst efter sin utbildning. Vi tycker att nyutexaminerade studenter som söker jobb ska ha möjlighet till någon form av ekonomiskt stöd i övergången mellan studier och arbete.

Ladda ner Juseks studielivspolitiska program