Uppgifter och skyldigheter

Som skyddsombud är du de anställdas valda ombud i arbetsmiljöfrågor. Det betyder att du ska vara deras representant i frågor som rör arbetsmiljön.

Här hittar du en kort sammanfattning av din roll samt dina rättigheter och befogenheter. Om du vill läsa mer kan du ladda ner skriften ”Vara skyddsombud” på Sacos hemsida . Du kan även läsa mer om din roll och ditt uppdrag i Arbetsmiljöverkets broschyr för skyddsombud.

Dina uppgifter som skyddsombud

 • Företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor.
 • Verka för en tillfredställande arbetsmiljö.
 • Vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall och över att arbetsgivaren uppfyller kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt har en organiserad arbetsanpassning- och rehabiliteringsverksamhet.

Befogenheter och rättigheter

Som skyddsombud har du:

 • rätt till utbildning
 • rätt till ledighet
 • rätt att ta del av de handlingar och upplysningar som behövs
 • rätt att delta vid planering av förändringar som är av betydelse för arbetsmiljön
 • rätt att delta vid upprättandet av handlingsplaner
 • rätt att begära arbetsmiljöåtgärd eller arbetsmiljöundersökning, så kallad ”6:6a anmälan”
 • rätt att avbryta ett visst arbete, så kallat ”skyddsombudsstopp”
 • skydd enligt förtroendemannalagen (om det finns kollektivavtal)

Var ska det finnas ett skyddsombud?

Ett skyddsombud ska väljas eller utses på arbetsställen där minst fem arbetstagare sysselsätts regelbundet.

Vad är ett skyddsområde?

Ett skyddsområde är det område inom arbetsstället där skyddsombudet verkar. Det kan exempelvis vara en enhet, en avdelning eller liknande.

Skyddskommitté

En skyddskommitté ska finnas om det finns minst 50 stycken arbetstagare på ett arbetsställe eller om arbetstagarna själva begär det.

Tystnadsplikt och sekretess

Som skyddsombud har du en enda lagstadgad skyldighet, vilken omfattas av reglerna om tystnadsplikt och sekretess. Det innebär att en del av den information som du får från arbetsgivaren inte får föras vidare. När det gäller information om enskilda personer får du inte lämna denna vidare om inte personen samtycker till det. 

Skyddsorganisationen – endast rådgivande

När det kommer till ansvar för arbetsmiljön så ligger det på arbetsgivaren. Skyddsombudet eller skyddskommitténs ledamöter är endast rådgivande. Därför har du som skyddsombud inget juridiskt ansvar för olycksfall som inträffar.