Rapport om samhällsvetares arbetsmiljö: Samhällsvetare vill att verksamheten bedrivs effektivare

De flesta samhällsvetare är nöjda med jobbet men är inte tillfreds med hur arbetsgivaren leder verksamheten. Jusek har gjort en omfattande kartläggning av samhällsvetares arbetsmiljö. För att förbättra gruppens arbetsmiljö är det viktigt att verksamheten bedrivs effektivt och att medarbetarnas kompetens tas tillvara.

En majoritet av samhällsvetarna är nöjda med sitt arbete. Samtidigt visar kartläggningen att var tredje samhällsvetare är missnöjd med arbetsgivarens ledning och styrning av verksamheten. Var femte tycker också att arbetsgivaren inte behandlar medarbetarna rättvist.

Samtidigt finns resultat där samhällsvetarna sticker ut positivt. Jämfört med andra utbildningsgrupper tycker en större andel att de i arbetet strävar mot värdefulla mål. Samhällsvetarna har också bättre möjlighet till återhämtning efter en period med mycket jobb och färre upplever höga nivåer av negativ stress. Samtidigt upplever tre av tio att arbetet kräver så mycket energi att det påverkar övriga livet negativt.
Juseks arbetsmiljöarbete har som utgångspunkt att det traditionella synsättet bör kompletteras med ett mer positivt perspektiv, där fokus även riktas mot de faktorer som skapar välbefinnande i arbetet. Ett skäl till det är att en positiv arbetsmiljö gynnar innovation och produktivitet.

Viktigaste arbetsmiljöfaktorer för att förbättra samhällsvetarnas välbefinnande i arbetet

  1. Kompetensen tas tillvara
  2. Verksamheten bedrivs effektivt
  3. Arbetet hinns med under ordinarie arbetstid
  4. Inflytande över arbetsuppgifter som ska utföras
  5. Bra relation med kollegorna

Läs hela rapporten, pdf