Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Sen slutet av 1960-talet genomför vi en arbetsmarknadsundersökning bland nyutexaminerade akademiker. Syftet är att få kunskap om hur utbildning och arbetsmarknad ser ut för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Fram till 2013 genomfördes undersökningen varje år. Efter 2013 genomförs den vartannat år. Undersökningen ger bland annat svar på frågor som rör:

  • Hur och var nyutexaminerade får sina första jobb.
  • Vilka ingångslöner de får.
  • Synen på karriär och hur nöjda de är med sin utbildning.

Materialet används för att ge våra medlemmar en bra bild av arbetsmarknaden för nyutexaminerade. Undersökningens resultat ligger dessutom till grund för opinionsbildning och påverkan i frågor som är viktiga för våra medlemmar.

Om 2017 års arbetsmarknadsundersökning

Undersökningen genomfördes av Exquiro Market Research på uppdrag av Jusek under perioden februari – april 2017. Först genomfördes en enkätundersökning. Den kompletterades med telefonintervjuer med ett urval av de respondenter som inte besvarat enkäten. 

De uppgifter som presenteras är sammanvägda och viktade resultat som är representativa för hela gruppen nyutexaminerade. De enda undantagen är uppgifterna om verksamhets- och arbetsområden som inte inkluderades i telefonintervjuerna och således endast baseras på enkätundersökningen. Sammantaget bedöms tillförlitligheten i statistiken vara mycket stor.

I urvalet ingår jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare under 36 år som tagit examen under perioden september 2015 – augusti 2016. Undersökningen genomfördes som en totalundersökning bland våra medlemmar och som en urvalsundersökning bland icke-medlemmar. Totalpopulationen innehöll 15 496 personer och det slutliga nettourvalet omfattade 6 837 personer. 2 232 personer svarade på enkäten vilket ger undersökningen en svarsfrekvens på 33 procent.

Har du frågor?

Har du frågor om undersökningen eller resultatet? Kontakta gärna Sofia Hylander, projektledare för Juseks arbetsmarknadsundersökning 2017.