Arbetsfördelning inom föreningen, Saco-S

En bra arbetsfördelning gör att arbetsbelastningen blir jämnare för styrelsens ledamöter. För att underlätta ert arbete kan det därför vara bra att redan tidigt på verksamhetsåret göra en fördelning av arbetet.

Har ni inte redan en förening så kan finns det information på saco-s.se om hur man bildar en förening

Här har vi tagit fram exempel på roller som er styrelse kan innehålla. Rollerna kan självklart kombineras och innehas av samma person beroende på hur stor just er styrelse är.

Ordförande
Den som är ordförande bör framförallt fungera som en samordnare för styrelsens ledamöter. Några av de viktigaste uppgifterna för ordföranden är att kalla till styrelsemöten med tillhörande dagordning och att koordinera ledamöternas arbete. Ordföranden kan också leda styrelsemötena, men det kan även vara någon annan som gör det.

Ofta får ordföranden en alltför stor roll. Det är inte ovanligt att övriga ledamöter bara deltar vid styrelsemötena medan ordföranden sköter i princip allt annat. Det leder ofta till att personer undviker att ta på sig rollen som ordförande. Men så behöver det inte vara! Försök att göra en bra arbetsfördelning så att alla styrelsemedlemmar är med och bidrar till arbetet.

Vice ordförande
Det är ofta bra att ha en vice ordförande, eftersom det är en fördel att ha en naturlig backup för den samordnande rollen som ordföranden har. I många styrelser fungerar rollen som vice ordförande också som en inkörsport för att yngre personer senare ska kunna ta över ordförandeskapet. Den som är vice ordförande kan tillsammans med ordföranden skapa dagordningen och koordinera övriga ledamöters jobb.

Sekreterare
Ni kan antingen utse en person till sekreterare eller låta alla ledamöter turas om att ta på sig rollen. Sekreterarens viktigaste uppgift är att föra protokoll under styrelsens möten.

Informationsansvarig
För att er lokalförening ska behålla sin legitimitet och kunna rekrytera fler medlemmar behöver den synas på arbetsplatsen. Därför kan det vara bra att utse en person som ansvarar för att sammanfatta vilka frågor ni jobbar med och sprida dessa bland medlemmarna. Ni kan sprida informationen på till exempel anslagstavlor, intranät, genom nyhetsbrev eller via e-postutskick.

Ansvarig för samverkansmöten med mera 
Det behöver inte vara ordföranden som deltar vid samverkansmöten eller MBL,med arbetsgivaren. Det viktiga är att det är person som passar  bra för det uppdraget!

Rekryteringsansvarig
Om er förening finns på en större arbetsplats med många potentiella medlemmar kan det vara bra att utse en rekryteringsansvarig. Den personen fokuserar på medlemsrekrytering, och kan få hjälp av  Saco-S med rekryteringsmaterial. Tillsammans är vi starkare!

Skyddsombud
Rollen som skyddsombud är reglerad i arbetsmiljölagen och är fristående från lokalföreningen. Om arbetsplatsen har utsett skyddsombud kan det dock vara bra om er förening samarbetar med dem, eftersom ni har ett gemensamt intresse i många frågor. Om det inte finns skyddsombud kan er förening ändå utse en arbetsmiljöansvarig som tar ett särskilt ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen.