Regler inför MBL-förhandling

§ 19 MBL, informationsskyldighet
För att de anställda ska få ökat medbestämmande och kunna utnyttja sin rätt till förhandling, är arbetsgivaren skyldig att fortlöpande lämna information om:

  • verksamhetens organisation,
  • planering och utveckling,
  • ekonomi och budget, samt
  • riktlinjer för personalpolitiken.

Informationen ska, enligt 19 § MBL, lämnas till den lokala fackliga företrädaren som är anmäld som informationsmottagare eller förtroendevald.

§ 11 MBL, primär förhandlingsskyldighet
Arbetsgivaren är skyldig att kalla den lokala fackliga organisationen till vilken hen är bunden av kollektivavtal till förhandlingar före beslut om:

  • viktigare förändringar av verksamheten, samt
  • viktigare förändringar av arbets- och anställningsförhållanden för enskild medlem i förbundet.

Arbetsgivaren måste vänta med att fatta beslut till dess att den lokala förhandlingen är avslutad. Är man oenig får inte arbetsgivaren fatta beslut innan eventuell central förhandling genomförts.

§ 12 MBL
Den lokala fackliga organisationen har rätt att påkalla en lokal förhandling enligt 12 § MBL innan beslut fattas i de frågor som förbundet vill förhandla om. Du har alltså rätt att påkalla en förhandling med arbetsgivaren även om sådant som inte faller under den primära förhandlingsskyldigheten (11 §). Det du vill ta upp måste dock röra förhållandet arbetstagare(medlemmar) och arbetsgivaren.

§ 14 MBL, central förhandling
Alla förhandlingar som slutar i oenighet behöver inte gå vidare till central förhandling. Oftast kan det räcka med att markera sitt missnöje genom att inte godkänna arbetsgivarens förslag, det vill säga bli oenig.

Det är alltid förbundet centralt som avgör om man ska föra en förhandling vidare till centralnivå. Om ni blir oeniga lokalt måste du snabbt kontakta ditt förbund för att diskutera hur ni ska agera. Begäran om central förhandling ska ha inkommit till arbetsgivaren inom sju (7) kalenderdagar från och med den dag den lokala förhandlingen avslutades. Observera att dagen då förhandlingen avslutades räknas som ”dag 1”. Det är förbundet som påkallar/begär central förhandling hos arbetsgivaren. Det är dock arbetsgivaren som kallar till förhandlingen (tid och plats). Arbetsgivaren måste avvakta med att fatta sitt beslut tills den centrala förhandlingen är genomförd. Hen måste däremot inte alls ”göra som vi säger”. Så snart förhandlingen är genomförd kan hen fatta sitt beslut.