Samverkan för friskare arbetsplatser

Samverkan för friskare arbetsplatser är en vägledning för att underlätta dialog och samverkan lokalt. Vägledningen är framtagen med insikten att varje kommun och region behöver arbeta utifrån sina unika förutsättningar och att det konkreta arbetsmiljöarbetet måste ske på arbetsplatserna.

Jusek har genom AkademikerAlliansen och tillsammans med övriga fackförbund inom sektorn samt Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en vägledning för att underlätta dialog och samverkan lokalt. Där presenteras stödfunktioner och verktyg som inspiration och stöd på både struktur och individnivå. Det finns också ett processtöd för arbetet. 

Åtta områden för friskare arbetsplatser

Följande åtta områden är prioriterade för hållbart arbetsmiljöarbete samt bra arbetsförhållanden:

1. Styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro
Avgörande är att första linjens chefer har förutsättningar att ta ansvar för arbetsmiljöarbetet.

2. Lokalt stödpaket
Suntarbetslivs resursteam finns för att stärka kommuner och regioner som behöver stöd i hela eller delar av verksamheten, för att arbeta långsiktigt och hållbart för att nå låg och stabil sjukfrånvaro.

3. Stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet
Chefer behöver kunskap om regelverk samt vad som skapar friska arbetsplatser med hållbar hälsa.

4. Bättre användning av företagshälsovård
En kvalitetssäkrad företagshälsovård är ett viktigt stöd för det lokala arbetsmiljöarbetet

5. Ta vara på medarbetarnas engagemang för minskad sjukfrånvaro
En god arbetsmiljö och en väl fungerande verksamhet förutsätter medarbetarnas
engagemang och delaktighet

6. Stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen
Grundläggande är en god samverkan där alla aktörer såsom medarbetare, fack, arbetsgivare samt myndigheter har tydliga mandat, rätt kompetens och förutsättningar.  

7. Nya vägar tillbaka från sjukskrivning 
Det måste finnas goda förutsättningar att växla jobb eller yrke för att komma tillbaka i arbete efter en långtidssjukskrivning.

8. Verksamhetsspecifika insatser
Genom verksamhetsspecifika analyser av ohälsoorsaker och systematiskt arbetsmiljöarbete kan konkreta utvecklingsområden identifieras och åtgärdas.

Ladda mer vägledningen

Webbinarium på Kvalitetsmässan
Den 13 november kl. 10.40-12.00 bjuder Akademikeralliansen, tillsammans med övriga centrala parter på den kommunala sektorn, in till ett webbseminarium – Avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser.

Seminariet äger rum på Kvalitetsmässan i Göteborg. Bland de medverkande finns  Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin. Projektet Avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser är ett sätt att försöka vända den höga sjukfrånvaron. Under seminariet presenterar parterna forskning, strategi, stöd för lokalt arbete på arbetsplatserna från Suntarbetsliv, samt lärande exempel från Varbergs kommun och Region Kalmar.
Till webbinariet