Arbetsmarknadens parter, kommunal sektor

På svensk arbetsmarknad finns ett antal olika organisationer. Det är vanligt att dessa organisationer samverkar. Här hittar du mer information om dessa organisationer och vilka som verkar inom kommunal sektor.

Saco

Jusek ingår i Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation. Det är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 22 självständiga fackförbund för akademiker. Medlemsförbunden samverkar med Saco i samhällspolitiska frågor. De agerar dock själva eller i samverkan med andra förbund i frågor om till exempel lön, pension och övriga anställningsvillkor.

AkademikerAlliansen

Det är alltid de enskilda förbundens uppgift att förhandla om lön, uppsägningar och andra anställningsvillkor. Inom kommunal sektor förhandlar vi på Jusek genom AkademikerAlliansen som är en organisation för förhandlingssamverkan inom kommunal och landstingskommunal sektor.

AkademikerAlliansen består av 17 Saco-förbund, däribland Jusek. Deras främsta uppgift är att driva de gemensamma förhandlingarna gentemot de centrala arbetsgivarorganisationerna.

AkademikerAlliansen ska samordna och företräda förbundens intressen för att nå bästa resultat. AkademikerAlliansens motpart i centrala avtalsförhandlingar är Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

På arbetsplatsen är det Jusek som förbund eller via lokal Jusekförening som företräder medlemmarna, antingen direkt med arbetsgivaren när det gäller löner och kollektivavtal eller i samverkan genom Sacoråd.

Kommunala företag

Två arbetsgivarorganisationer som företräder kommunägda företag, PACTA och de Kommunala Företagens Samorganisation, KFS, har gått samman och bildat arbetsgivarorganisationen Sobona. Om partsställningen kommer att se likadan ut  inom kommunal sektor blir en fråga för förhandlingar under 2018/19. På arbetsplatsen är det Jusek som förbund som företräder medlemmarna.

Svenska Kyrkan

Inom Svenska Kyrkan förhandlar Jusek tillsammans med Akademikerförbundet SSR och företräder även andra Sacoförbund utom KyrkA. Motpart är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. På arbetsplatsen är det Jusek som förbund eller Jusekförening som företräder medlemmarna.