Arbetsfördela inom föreningen

En bra arbetsfördelning gör att arbetsbelastningen blir jämnare för styrelsens ledamöter. För att underlätta ert arbete kan det därför vara bra att redan tidigt på verksamhetsåret göra en fördelning av arbetet.

Här har vi tagit fram exempel på roller som er styrelse kan innehålla. Rollerna kan självklart kombineras och innehas av samma person beroende på hur stor just er styrelse är.

 • Ordförande
  Den som är ordförande bör framförallt fungera som en samordnare för styrelsens ledamöter. Några av de viktigaste uppgifterna för ordföranden är att kalla till styrelsemöten med tillhörande dagordning och att koordinera ledamöternas arbete. Ordföranden kan också leda styrelsemötena, men det kan även vara någon annan som gör det.
  Ofta får ordföranden en alltför stor roll. Det är inte ovanligt att övriga ledamöter bara deltar vid styrelsemötena medan ordföranden sköter i princip allt annat. Det leder ofta till att personer undviker att ta på sig rollen som ordförande. Men så behöver det inte vara! Försök att göra en bra arbetsfördelning så att alla styrelsemedlemmar är med och bidrar till arbetet.
 • Vice ordförande
  Det är ofta bra att ha en vice ordförande, eftersom det är en fördel att ha en naturlig backup för den samordnande rollen som ordföranden har. I många styrelser fungerar rollen som vice ordförande också som en inkörsport för att yngre personer senare ska kunna ta över ordförandeskapet. Den som är vice ordförande kan tillsammans med ordföranden skapa dagordningen och koordinera övriga ledamöters jobb.
 • Sekreterare
  Ni kan antingen utse en person till sekreterare eller låta alla ledamöter turas om att ta på sig rollen. Sekreterarens viktigaste uppgift är att föra protokoll under styrelsens möten.
 • Informationsansvarig
  För att er lokalförening ska behålla sin legitimitet och kunna rekrytera fler medlemmar behöver den synas på arbetsplatsen. Därför kan det vara bra att utse en person som ansvarar för att sammanfatta vilka frågor ni jobbar med och sprida dessa bland medlemmarna. Ni kan sprida informationen på till exempel anslagstavlor, intranät, genom nyhetsbrev eller via e-postutskick.
 • Förhandlingsansvarig
  Det behöver inte vara ordföranden som deltar vid MBL-förhandlingar med arbetsgivaren. Om det finns en person som har integritet och förhandlingsvana kan hen i stället passa bra för det uppdraget! Tänk på att den förhandlingsansvarige bör undvika att ensam fatta större beslut under MBL-förhandlingarna utan att dessa är förankrade med övriga styrelsen.
 • Ekonomiansvarig
  De flesta lokalföreningar har ingen egen ekonomi utan får relevanta utlägg ersatta av förbundet efter redovisning. En del lokalföreningar får dock en egen budget genom tillskott från arbetsgivaren. Då bör det också finnas en ekonomiansvarig, som ansvarar för budget- och redovisningsarbetet. Om er förening har en egen kassa bör den ekonomiansvarige även hålla övriga ledamöter uppdaterade om hur ekonomin ser ut under era styrelsemöten.
 • Rekryteringsansvarig
  Om er förening finns på en större arbetsplats med många potentiella medlemmar kan det vara bra att utse en rekryteringsansvarig. Den personen fokuserar på medlemsrekrytering, och kan få hjälp av oss och övriga Sacoförbund med rekryteringsmaterial. Tänk på att inte bara fokusera på rekrytering till Jusek, eftersom vi samarbetar med övriga Sacoförbund. Tillsammans är vi starkare!
 • Skyddsombud
  Rollen som skyddsombud är reglerad i arbetsmiljölagen och är fristående från lokalföreningen. Om arbetsplatsen har utsett skyddsombud kan det dock vara bra om er förening samarbetar med dem, eftersom ni har ett gemensamt intresse i många frågor. Om det inte finns skyddsombud kan er förening ändå utse en arbetsmiljöansvarig som tar ett särskilt ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen.