Villkor juridisk rådgivning Fråga advokaten

Regler och villkor för nyttjandet av medlemsservice juridisk rådgivning. Medlem som är ansluten till servicen godkänner härmed följande villkor:

  • Tjänsten tillhandahålls av fristående advokat som arbetar under Advokatsamfundets etiska regler. Advokaten är inte knuten till Jusek på annat sätt än att tillhandahålla juridisk rådgivning till Juseks företagarmedlemmar.

  • Nyttjaren av tjänsten är införstådd med att advokaten kontrollerar eventuell intressekonflikt i förhållande till medlem som påkallar juridisk rådgivning. Det innebär att medlemmen måste uppge sitt personnummer alternativt organisationsnummer, samt eventuell motparts person-/organisationsnummer.

  • Klientsekretess gäller för advokaten för all information i medlemmens ärende. Med andra ord så får advokaten inte röja uppgifter kring ärendet som medlemmen vill ha rådgivning kring. Genom att godkänna dessa villkor ger medlemmen dock advokaten rätt att redovisa medlemmens namn och rådgivningens tidsåtgång för Jusek.

  • Advokaten är fristående och kan avböja ett rådgivningsärende utan att behöva ange orsak. För sådant fall ska medlemmen kontakta Jusek som erbjuder annan fristående advokat i ärendet till samma villkor.

  • Rådgivningen gäller frågor avseende affärsjuridik och därtill relaterade frågor i en pågående eller påtänkt bedriven verksamhet. Rådgivningen innefattar telefonrådgivning samt i förekommande fall granskning av enklare avtal. Att upprätta avtal eller skriftliga yttranden ingår inte i rådgivningen, men vissa synpunkter kan lämnas på hur man utformar denna typ av dokument. Undantaget från utbudet är bokförings, moms och skattefrågor.

  • Tjänsten påkallas genom att fylla i och skicka iväg formuläret på förra sidan. Arbetsdagen efter, eller senast andra arbetsdagen efter, sådant påkallande får medlemmen två alternativa förslag på tidpunkt för rådgivning.

  • Rådgivningen är begränsad till 50 minuter per medlem. Medlem får ta tjänsten i anspråk två gånger per år.

  • Advokaten svarar ensam för alla råd och förslag som ges under rådgivningen. Jusek ansvarar inte för rådgivningens juridiska innehåll eller råd som ges av advokaten. Jusek tar inte heller ansvar för uppkomna tvister eller krav med anledning av rådgivningen.

  • Jusek tar inget ansvar för uppkomna tvister eller krav med anledning av utförande den fristående advokatens rådgivning inte heller för eventuella uppdrag som uppkommer med anledning av utförd rådgivning.