Sexuella trakasserier – vad gör jag som chef?

Sexuella trakasserier är ett hot mot anställdas hälsa och välmående. Den är vanligt att den som drabbas blir sjukskriven och borta från jobbet under lång tid. Det gör i sin tur att organisationens produktivitet påverkas negativt. Sexuella trakasserier stör arbetet och effektiviteten både för den som drabbas men också för hela arbetsgruppen.

Vad är sexuella trakasserier?

En utgångspunkt för att definiera vad sexuella trakasserier faktiskt är kan vara EU-kommissionens definition: ”Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur eller annat uppträdande grundat på kön, som påverkar kvinnor och mäns integritet på arbetsplatsen och som skapar en skrämmande, fientlig eller förnedrande arbetsmiljö. Detta kan inkludera ovälkommet fysiskt, verbalt eller icke verbalt uppträdande”. Bestämmelserna i jämställdhetslagens § 6 har liknande betydelse.

Vad kan jag göra för att förebygga sexuella trakasserier?

Ofta handlar sexuella trakasserier om maktutövning och förtryck. Det är betydligt mindre vanligt på arbetsplatser som har en jämn könsfördelning. Därför är det viktigt att du som chef arbetar för att nå en balans mellan kvinnor och män, till exempel när det gäller antal anställda samt inflytande över arbetsmiljön och arbetsorganisationen.

Arbetsgivaren är skyldig att förebygga sexuella trakasserier även om man tror att det inte förekommer på arbetsplatsen. Det innebär att arbetsgivaren måste ha en policy mot sexuella trakasserier. Dessutom ska det finnas en åtgärds- och beredskapsplan för hur en eventuell anmälan ska hanteras.

Det är viktigt att alla anställda känner till vad sexuella trakasserier är samt att det inte accepteras. Informationen kan ges exempelvis genom att nyanställda får ta del av organisationens policy mot sexuella trakasserier. I det förebyggande arbetet kan det också ingå att verksamhetschefer och personalansvariga får utbildning om sina skyldigheter att förebygga och ta itu med sexuella trakasserier.

Hur gör jag för att hantera sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är ett av de känsligaste problemen som kan uppstå på en arbetsplats. Som chef måste du agera snabbt för att få slut på problemen. Det gäller att du tar itu med problemen som både rör den utsatte, men även den som har trakasserat. Som chef har du ett arbetsgivaransvar att vidta åtgärder, framför allt genom jämställdhetslagen.

Ett sätt kan vara att du konfronterar den som känner sig sexuellt trakasserad med den som trakasserar. Om den utsatta personen inte vill träffa den som trakasserat kan till exempel ett ombud gå in i stället. Det kan vara en facklig företrädare, en arbetskamrat eller någon utomstående. Det är viktigt att du lyssnar på båda parters version av det som hänt.

Problemet blir oftast löst genom att den som trakasserat får klart för sig att beteendet inte är acceptabelt. Om den som trakasserar inte slutar ska hen göras medveten om att du kommer att genomföra en objektiv utredning om vad som har hänt. Om sexuella trakasserier har förekommit ska arbetsgivaren vidta åtgärder mot den som har trakasserat. Det kan till exempel vara en varning eller en omplacering. I allvarligare fall kan det vara aktuellt med uppsägning.

Handläggningen av ärenden rörande sexuella trakasserier bör naturligtvis ske under samma sekretess som övriga personalärenden. Du som chef ska även följa upp att trakasserierna har upphört.

Vill du veta mer om att motverka och hantera sexuella trakasserier?

Diskrimineringsmannen har information om vad sexuella trakasserier är och vad du som arbetsgivare ska göra när det förekommer.

Jusekpodden # Avsnitt 14 - Vad är sexuella trakasserier

Elin Hjelte, sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Jusek, och Ulrika Husmark, Juseks mångfalds- och genusansvarig, pratar om vilket ansvar arbetsgivaren har om det skulle förekomma på jobbet. Vad ska jag göra om jag själv blir utsatt? Var går gränsen? Kan jag få sparken om jag anmäler? Vi diskuterar även hur man kan arbeta förebyggande.