Att hantera konflikter som chef

Som chef kommer du att behöva hantera konflikter. Det förväntas av dig att du ska kunna bidra med konstruktiva lösningar på olika typer av problem.

Konflikter som uppstår på arbetsplatsen kan grovt delas in i fyra kategorier:

 1. Sakkonflikter, där parterna inte är överens om fakta, beskrivning av situationen eller problemet. De är oeniga om vad som ska åstadkommas eller om metoderna för att nå uppsatta mål.
 2. Rollkonflikter, där någons sätt att vara eller reagera inte stämmer överens med de värderingar och förväntningar som finns. Då kan irritation uppstå som lätt leder till konflikt. Problemet kan ligga i att både värderingar och förväntningar är diffusa och inte klart uttalade.
 3. Pseudokonflikter, där det blir en konflikt mellan parter som egentligen är överens. Orsaken kan vara att parterna har tagit del av olika information eller att informationen har varit bristande. Språkproblem kan vara en annan orsak till konflikten.
 4. Intresse- och värderingskonflikter, där parterna har helt olika mål och inte kan acceptera den andres inställning. Denna typ av konflikt är svårast att lösa.

Oavsett vilken typ av konflikt det handlar om så gäller det att du som chef tar tag i problemet så fort du uppmärksammat det. Ju längre en konflikt pågår desto svårare brukar det vara att hitta konstruktiva lösningar. Försök att vara lyhörd och identifiera tecken på störningar tidigt. Ta reda på orsakerna och se till att alla inblandade får ge sin syn på saken.

Vad beror en konflikt på?

Konflikter har ofta sin grund i en eller flera av dessa faktorer:

 • Arbetsorganisationen – bland annat rutiner och metoder, ansvarsfördelning, verksamhetsmål och prioriteringar.
 • Arbetsinnehållet – till exempel krav, arbetsmängd, stimulans eller belöningssystem.
 • Resurser – bland annat tid, ekonomi, personal eller utrustning.
 • Individen – exempelvis beteenden, attityder och värderingar.

Steg för bra konfliktlösning

Låt de inblandade beskriva konflikten och vad den beror på. Ibland kan det vara bra att tala enskilt med de inblandade. Andra gånger kan det vara bra med en gruppdiskussion. Det viktiga är att du får veta orsakerna bakom konflikten. Du kan då analysera dessa och komma fram till vad det är som behöver göras. Det kan vara så att orsakerna är enkla och avgränsande men i de flesta fall har konflikten uppkommit på grund av en rad olika anledningar.

Olika sätt att hantera konflikter

Det finns olika konflikthanteringsstilar. Som chef är det viktigt att du ser hur de olika stilarna kan användas beroende på situationen.

 1. Undvikande. Du som chef undviker de inblandade och håller inne med dina känslor och tankar. Du har kanske som mål att skjuta upp konflikten eller vill helt dra dig ur en jobbig situation. Kan denna stil vara användbar? Ja, om du exempelvis måste ta tag i ett ännu viktigare problem. Det kan också vara bra som en strategi för att få de som är inblandade i konflikten att lugna ner sig. Ge dem lite tid för att se om de får perspektiv på situationen och kanske löser konflikten själva.
 2. Anpassning. Av olika skäl kan du välja att sudda ut de olikheter som finns när det gäller uppfattningen om en viss fråga. Anpassning kan vara ett sätt att lösa en konflikt när frågan har större betydelse för den andra parten än för dig själv. Du ”bjuder” på anpassning för att möta den andra partens behov och för att behålla en bra samarbetsrelation.
 3. Kompromiss. Detta används om det finns en lösning som är acceptabel för båda parter. Båda får ge upp något samtidigt som båda får något. Det är inte den bästa lösningen men är ofta användbar när du behöver en snabb lösning. Du kan också göra bedömningen att det är bättre att få några av dina önskemål och behov tillfredsställda än kanske inga alls.
 4. Konkurrens. Du försöker få en lösning helt i linje med dina egna önskemål på bekostnad av andras. Stilen ska förstås normalt undvikas men som chef tvingas du ibland använda dig av den. Det kan till exempel handla om impopulära besparingsbeslut.
 5. Problemlösning. Du försöker tillsammans med de andra inblandade att hitta en lösning på konflikten som gör alla parter nöjda. Både du och dina medarbetare tar lika stort ansvar, ni identifierar orsakerna till konflikten och lyssnar på varandras förslag på lösningar. Du får som chef hjälp i beslutsprocessen även om det är du som till sist fattar det formella beslutet om vilka åtgärder som skall tas för att lösa konflikten.

Vill du veta mer om konflikthantering?

Läs mer och få råd om konflikthantering på Göteborgs Universitets webbsida för arbetsplatskonflikter.
Länk till Göteborgs Universitets sida om arbetsplatskonflikter.