Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön innefattar bland annat utformningen av arbetsplatsen, utrustning samt ventilation. Här hittar du information som du kan ha hjälp av i ditt arbete rörande den fysiska arbetsmiljön.

Arbetsplatsens utformning

Flera olika studier visar att den kanske viktigaste faktorn är att anpassa kontoret efter vad som ska åstadkommas och vilka människor som finns där. När personalen är med och bestämmer redan på ett tidigt stadium så trivs de bäst. I Arbetsmiljöverkets broschyr Arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42) finns föreskrifter om arbetslokaler och personalutrymmen.
Läs Arbetsmiljöverkets skrift om arbetsplatsens utformning här.

Även andra lagar och regler styr byggandet och utformningen av arbetslokaler. Enligt plan- och bygglagen ska till exempel skyddsombud ska vara med vid planeringen av nya lokaler eller vid ombyggnation. Du kan läsa om aktuell forskning rörande bland annat arbetsplatsens utformning på Office Insights hemsida.
Länk till Office Insight.

Belastningsergonomi

Belastningsergonomi är den del av det större begreppet ”ergonomi” som handlar om hur belastningar i arbetet påverkar rörelseorganen. Syftet är att arbetsplatser och arbetsuppgifter ska utformas för att förebygga risker för hälsofarliga eller onödigt tröttande belastningar.

Det är arbetsgivarens ansvar att de anställda har tillräckliga kunskaper om bland annat:

  • lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser
  • hur teknisk utrustning och andra hjälpmedel ska användas
  • vilka risker olämpliga arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför
  • tecken på överbelastning av leder och muskler

Företagshälsovården har sakkunniga som du som arbetsgivare kan anlita.

Ventilation, buller och ljus

I Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42) finns föreskrifter för bland annat ventilation, buller och ljus. Kortfattat kan det sägas att ventilationssystemet ska kontrolleras och underhållas regelbundet. Bullerexponeringen ska minskas till lägsta praktiskt möjliga nivå och tillfredsställande dagsljus ska finnas. Belysningen ska anpassas och ljuskällan ska vara lämplig för arbetsuppgiften.
Läs Arbetsmiljöverkets skrift om arbetsplatsens utformning här.