Arbetsmiljöansvar

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare och anställda skyldiga att samarbeta för att få en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljön innefattar allt som påverkar oss i arbetslivet, både fysiskt och psykiskt. Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall och på så sätt bidra till en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön påverkas av fysiska faktorer som till exempel arbetsplatsens utformning, belysning, luftkvalitet och utrustning. Den påverkas även av organisatoriska och sociala faktorer som till exempel arbetsbörda, hur arbetet är organiserat och gemenskapen med kollegor.

Arbetsgivaren har alltid huvudansvaret för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet fungerar. Det görs genom att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

För att upptäcka risker och brister i arbetsmiljön ska arbetsgivaren samverka med skyddsombud och anställda. Skyddsombudet är ofta en facklig förtroendevald. Hen ansvarar för att ta hänsyn till arbetsplatsens intressen i arbetsmiljöfrågor, men har inget juridiskt ansvar för arbetsmiljön. Anställda har ett eget ansvar att medverka i arbetet för en god arbetsmiljö och anmäla eventuella risker och brister till arbetsgivaren eller till skyddsombudet.

Du kan läsa mer om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete.
Läs Arbetsmiljöverkets föreskrift


Arbetsmiljöarbete för dig som chef

Ansvaret för arbetsmiljön ligger i princip hos arbetsgivarens högsta ledning. Ju större organisationen är desto svårare är det dock för ledningen att själv praktiskt övervaka hela verksamheten. Arbetsmiljölagarna bygger därför på att det i många fall kommer att vara chefer längre ner i organisationen som har ansvar för arbetsmiljön.

Ditt ledarskap har stor betydelse för arbetsmiljön, stress, ohälsa och sjukfrånvaro i organisationen. Du kan påverka sjukfrånvaron genom en medveten och aktivt hälsofrämjande strategi. Både konkreta, individinriktade aktiviteter och sättet du leder och organiserar arbetet i stort har betydelse.

Du kan läsa mer om arbetsmiljöansvar i PTK:s broschyr ”Arbetsmiljöansvaret – vem är ansvarig för arbetsmiljön?”. Den tydliggör vem som har arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen, vad ett sånt ansvar innebär, förutsättningarna för delegering samt hur en bra delegering ska gå till.
Läs PTK:s broschyr om arbetsmiljöansvar här.