Diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet med diskriminering i arbetslivet. Lagen omfattar alla medarbetare, oavsett om du är anställd eller inhyrd. Det gäller även om du är arbetssökande, praoelev eller praktikant.

Diskrimineringslagen utgår från att alla människor har lika värde och rättigheter.

Det betyder att det är förbjudet att diskriminera någon på grund av:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionshinder
  • sexuell läggning
  • ålder

Förbudet mot diskriminering omfattar både direkt och indirekt diskriminering. Det omfattar även trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren och de anställda tillsammans jobba mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i diskrimineringslagen. »