Lagar

Förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare regleras av ett antal lagar. Den mest centrala är lagen om anställningsskydd (LAS), som innehåller regler om anställningsavtal, anställningsformer, uppsägning, avskedande, skadestånd med mera.

Läs mer om de olika lagarna som reglerar ditt arbetsliv

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar villkoren för anställningar och uppsägningar. Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det dock göras undantag från vissa delar i lagen. Då är det i stället kollektivavtalets regler som gäller.

Det finns även andra situationer då LAS inte går att tillämpa, till exempel om du har en företagsledande ställning. För de flesta anställningar gäller dock det som står i lagen tillsammans med vad som anges i ett eventuellt kollektivavtal. 

I lagen om anställningsskydd hittar du bland annat information om arbetsgivarens skyldigheter vid uppsägning. Där finns det även regler för vad som gäller vid olika typer av anställningar. Du kan läsa vad som står i LAS på riksdagens hemsida. »  

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall och på så sätt bidra till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön innefattar allt som påverkar oss i arbetslivet, både psykiskt och fysiskt.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare och anställda skyldiga att samarbeta för att få en bra arbetsmiljö. Det är dock alltid arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Men du som anställd har också ett ansvar att anmäla eventuella risker och brister. Det gör du antingen till arbetsgivaren eller till skyddsombudet på din arbetsplats. På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i arbetsmiljölagen. » 

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen reglerar bland annat hur mycket du får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den bestämmer även i vilken utsträckning som du måste ha rast. Läs om veckovila.

Arbetstidslagen är till stor del dispositiv. Det betyder att delar av det som står i lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal är det alltså kollektivavtalets regler rörande arbetstid som gäller. Kolla därför upp vad som står i ert kollektivavtal för att få reda på vad som gäller för just dig. På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i arbetstidslagen. »

Diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet med diskriminering i arbetslivet. Lagen omfattar alla medarbetare, oavsett om du är anställd eller inhyrd. Det gäller även om du är arbetssökande, praoelev eller praktikant.

Diskrimineringslagen utgår från att alla människor har lika värde och rättigheter.

Det betyder att det är förbjudet att diskriminera någon på grund av:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionshinder
  • sexuell läggning
  • ålder

Förbudet mot diskriminering omfattar både direkt och indirekt diskriminering. Det omfattar även trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivaren och de anställda tillsammans jobba mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i diskrimineringslagen. » 

Förtroendemannalagen

Förtroendemannalagen är till för dig som har utsetts till facklig förtroendeman av en arbetstagarorganisation. Den reglerar bland annat vilka skyldigheter din arbetsgivare har för att underlätta för dig att utföra ditt förtroendeuppdrag.Enligt förtroendemannalagen får din arbetsgivare inte hindra dig från att fullgöra ditt uppdrag. Den säger bland annat också att du – på grund av ditt uppdrag – inte får ges sämre arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. Enligt lagen har du även rätt till skälig ledighet för att kunna utföra ditt fackliga uppdrag. På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i förtroendemannalagen. » 

Föräldraledighetslagen

Enligt Föräldraledighetslagen har du som förälder rätt att vara ledig för att ta hand om ditt barn. Läs mer på för dig som är förälder, föräldraledighetslagen>>

Medbestämmandelagen

Medbestämmandelagen, som förkortas MBL, reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. För att räknas som arbetstagare behöver du inte nödvändigtvis vara anställd. Du räknas nämligen som arbetstagare även när du utför arbete åt någon och därmed har samma ställning som någon som är anställd.

Medbestämmandelagen handlar bland annat om arbetstagarnas rätt till inflytande och medbestämmande på arbetsplatsen.  I MBL finns det även bestämmelser kring vilka frågor som faller under förhandlingsskyldigheten samt när och hur respektive part är skyldig att förhandla. Det är arbetstagarorganisationen, det vill säga Jusek centralt eller den lokala föreningen, som förhandlar för arbetstagarnas räkning. Lagen ger alltså inte enskilda arbetstagare förhandlingsrätt. På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i medbestämmandelagen. » 

Semesterlagen

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 dagars semesterledighet per år om din anställning påbörjas senast den 31 augusti. Semesterlagen reglerar bland annat även hur din semesterledighet ska förläggas samt hur mycket du får i semesterlön och semesterersättning.

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det dock göras undantag från semesterlagen. Det gäller bland annat reglerna för hur lång semester du har rätt till. Kolla upp vad som står i ert kollektivavtal för att få reda på vad som gäller för just dig. På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i semesterlagen. » 

Sjuklönelagen

Sjuklönelagen, eller lagen om sjuklön som den egentligen heter, reglerar dina rättigheter att behålla en del av din lön och andra anställningsförmåner om du skulle bli sjuk.

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om vilka regler som gäller för sjukintyg. I lagen om sjuklön finns det även bestämmelser kring vilka villkor som gäller för utbetalning av sjuklön.

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det dock göras undantag från lagen. I så fall är det kollektivavtalets regler som gäller. Kolla upp vad som står i ert kollektivavtal för att få reda på vad som gäller för just dig.

På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i lagen om sjuklön. »