Parterna överens om att fortsätta förhandla

I dag har LO, PTK och Svenskt Näringsliv enats om en avsiktsförklaring som sätter ramarna för fortsatta förhandlingar om flexibilitet och trygghet i arbetslivet. Kompetensutveckling, rätt stöd i omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet är frågor som lyfts i det fortsatta arbetet.

– Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg framåt. Den visar att vi tar ansvar för att utveckla den svenska arbetsmarknaden och värnar partsmodellen. Vi har olika syn på hur regelverket bör förändras, men vi är överens om att det är parterna ska utforma spelreglerna även när frågorna är stora och komplicerade, säger Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp och förhandlingschef på Unionen.

PTK har under flera år haft som mål att utveckla anställnings¬tryggheten. PTK:s utgångspunkt har sedan förhandlingarna med Svenskt Näringsliv och LO inleddes våren 2019 varit att uppnå utökad trygghet för förbundens medlemmar. En förutsättning har också varit att anställningstrygghet för privatanställda tjänstemän består av flera olika delar som är beroende av varandra. Det handlar inte bara om LAS, utan också om möjligheter till kompetensutveckling, rätt stöd i omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Därför tar förhandlingarna ett brett grepp om tryggheten på arbetsmarknaden.

– Vi har nu tagit viktiga steg för att öka tryggheten för anställda genom kompetensutveckling, både i anställning, under omställning och vid arbetslöshet. Inga frågor ännu är avgjorda, men vi har tillsammans lagt en bra grund för fortsatta förhandlingar, säger Camilla Frankelius, från PTK:s förhandlingschefsgrupp och förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

tterligare en central fråga är att stärka anställningstryggheten för visstidsanställda. De fortsatta förhandlingarna tar därför sin utgångspunkt i att omställning ska omfatta alla anställda. Det har också varit viktigt att säkerställa att det även fortsatt ska finnas turordningsregler för att värna lokala förhandlingar och förhindra godtyckliga uppsägningar.

Parterna tillsätter nu arbetsgrupper inom områdena anställningsskyddsregler, omställning och arbetslöshetsförsäkring. De har till uppgift att utreda en rad frågeställningar inför de fortsatta förhandlingarna. Arbetsgrupperna ska arbeta under perioden januari 2020 – maj 2020. Förhandlingarna återupptas i augusti 2020.
Ta del av avsiktsförklaringen och läs mer