Stor uppmärksamhet men få förändringar efter #medvilkenrätt

I Juseks uppföljning av #medvilkenrätt svarar sju av tio jurister att uppropet uppmärksammades på arbetsplatserna för ett år sedan. Samtidigt är det bara 15 procent av juristerna som upplever att uppropet lett till förändringar på den egna arbetsplatsen.

Uppföljningen visar också att många juristmedlemmar – var tredje kvinna och knappt en av tio män – upplever att det finns behov av förändring på den egna arbetsplatsen. Enkäten har genomförts i samarbete med Juseks professionsförening för jurister.

– Jusek vill först tacka er som svarat på enkäten. Möjligheten att göra karriär på lika villkor och arbetsplatser fria från trakasserier borde vara en självklarhet. Det nya juristuppropet #upptillbevis och det faktum att så få jurister upplever en reell förändring tyder på att det fortfarande finns mycket kvar att göra, säger Sofia Hylander, opinionsbildare på Juseks samhällspolitiska avdelning.

– Arbetet mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling är i grunden en arbetsmiljöfråga där arbetsgivarna har ett tydligt ansvar för att både hantera och förebygga trakasserier. För att arbetsgivare ska kunna ta det ansvaret behövs dock medarbetare som signalerar om någon blir utsatt. Här har vi som facklig organisation en viktig roll i att informera våra medlemmar om rättigheter och skyldigheter – men också genom att erbjuda råd och stöd så att man vågar berätta. Vi uppmanar dig som medlem att höra av dig till vår medlemsrådgivning om du känner dig osäker, avslutar Sofia Hyllander

Rapport uppföljning medvilkenrätt och sistabriefen