Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Förtroendemanna-
organisationen

Alla medlemmar i Jusek tillhör en sektion. Vi har inom Jusek fyra sektioner och de är indelade efter sektorstillhörighet.

Är du exempelvis anställd inom staten tillhör du den statliga sektionen. Sektionens uppgift är att:

  • driva och bevaka frågor inom sektionens verksamhetsområde
  • biträda vid förhandlingar
  • medverka vid beredning av ärenden av intressen för medlemmarna
  • stärka samhörigheten inom sektionen.

Det kan ske genom att påverka Juseks agerande gentemot arbetsgivarnas branschförbund eller genom att ge rekommendationer inför lokala löneförhandlingar.

Medlemsinflytande

Arbetet i sektionerna leds av en styrelse som väljs av medlemmarna. Sektionens ordförande och övriga ledamöter utses i samband med det ordinarie sektionsmötet vart tredje år, där varje medlem har en röst. Sektionerna utser representanter till fullmäktige, Juseks högsta beslutande organ. Fullmäktige utser i sin tur förbundsstyrelsen.
På medlemssidorna kan du läsa mer om din egen och andra sektioners inriktning och verksamhet.

Bild gro

Styrelsen och förbundsrådet

Juseks verksamhet styrs ytterst av förbundets fullmäktige, som utses av förbundets sektioner. Fullmäktige väljer vart tredje år förbundsstyrelse, som har till uppgift att leda förbundet i enlighet med fullmäktiges beslut. Till sin hjälp har förbundsstyrelsen en kansliorganisation, med anställda tjänstemän. För att få vägledning inför viktigare beslut – och vid behov förrätta fyllnadsval (exempelvis till förbundsstyrelsen) kallar förbundsstyrelsen regelbundet till Juseks förbundsråd. Förbundsrådet består av förbundets ordförande, sektionernas styrelser samt representanter för professionsföreningarna.

Nya löner och avtal

Förtroendemannaorganisationen har också en viktig del av avtalsrörelsen. Förberedelserna i den privata sektorn börjar redan när den föregående avtalsrörelsen avslutats. Genom enkäter och dialog mellan medlemmar och förtroendevalda sker en insamling av önskemål och förslag. Avtalsyrkanden fastställs per bransch och avtalsområde innan de centrala förhandlingarna sätter igång.

För både det statliga och kommunala avtalsområdet gäller numera att våra centrala avtal om löner och om allmänna villkor löper tills vidare med möjlighet till uppsägning och/eller omförhandling utan direkt koppling till viss förutbestämd avtalsperiod. Tanken med att låta de centrala processavtalen om lokal lönebildning gälla tills vidare är att på så sätt skapa mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med löner och anställningsvillkor.

Juseks sektioner


Juseks grundsyn

Grunden för Juseks ideologiska plattform är att medlemmarna i Jusek är kunniga och engagerade, med en vilja att påverka sitt arbetsliv och att bidra till resultat och utveckling i de verksamheter de arbetar. Alla kan i sitt arbetsliv behöva råd och stöd. Jusek finns som en resurs för medlemmarna under hela arbetslivet.

Juseks fackliga ideologi

  • Juseks fackliga ideologi och arbetssätt präglas av en vilja att bidra till resultat och utveckling av de verksamheter där medlemmarna arbetar. Genom kommunikation och en bra relation med arbetsgivaren får Juseks medlemmar och förtroendevalda större inflytande i de organisationer de arbetar i.
  • Jusek verkar för en personalpolitik som synliggör och tillvaratar medarbetares kompetens, personliga egenskaper, ansvar och intressen avseende egen yrkesmässig utveckling och som sammanför detta med att utveckla verksamheten och dess uppdrag och mål. För att nå dit krävs en kontinuerligdialog mellan medarbetare och chefer.
  • Jusek verkar för en lönepolitik där lönen är individuell och differentierad. Lönebildningen ska vara ett verktyg för att utveckla verksamheter och motivera medarbetare där individens bidrag till verksamhetens mål och resultat kopplas till hans eller hennes lön och löneutveckling. Varje medarbetares arbete ska synliggöras i dialog med chefen. Lönebildningen ska ha en tydlig koppling till budget och ekonomi och lönesättande chefer ska ha kunskap om och inflytande i lönebildningsprocessen.
  • Jusek skapar möjlighet för medlemmar att, inom ramen för kollektivavtalsreglerade villkor och utifrån verksamhetens behov, påverka sin arbetssituation och sina villkor utifrån personliga önskemål och prioriteringar. Medarbetare som kan påverka sin arbetssituation och sina villkor mår bra och bidrar till goda arbetsresultat.
  • Jusek verkar för ett arbetsliv med en mångfald av bakgrunder och erfarenheter. En blandad arbetsgrupp – kvinnor och män med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser i ett öppet, prestigelöst arbetsklimat – gynnar både verksamhetens resultat och alla på arbetsplatsen.
  • Jusek arbetar för ett aktivt medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv i effektiva och ändamålsenliga organisationer. Förändring och utveckling som skapar starka verksamheter, gynnar medarbetarna långsiktigt. Ett aktivt medarbetarskap innebär att varje medarbetare tar ansvar för sitt eget arbete och för verksamheten. Var och ens kunskap och kompetens ska tas till vara. Rätt kompetens på rätt plats förutsätter ett modernt och engagerat ledarskap och en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare.