Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Arbeta internationellt

Bild Arbeta internationellt Foto. Olof Holdar

Att jobba utomlands är för de flesta en lärorik och rolig tid. Men det finns förstås fallgropar, och det är inte så lätt att veta var du ska börja. Här får du hjälp med att förbereda din utlandsvistelse på bästa sätt.   

Rådgivning inför anställning i Norden
Hitta utlandsjobbet
Din ansökan

Lön
Arbetstid och övertid

Semester och helgdagar
Försäkringsskydd
A-kassa

Skatt
Flytten
Checklista på anställningsavtalet
Kvar som medlem i Jusek

Rådgivning inför anställning i Norden

Jusek samarbetar med våra nordiska systerorganisationer för att ge dig tillgång till en stor del av deras service om du är på väg att ta anställning i Danmark, Norge eller Finland. Du har då ett års kostnadsfritt medlemskap hos dem och kan få hjälp med lönestatistik, anställningsavtal, arbetsrätt, socialförsäkringar och annat kring anställningen. Du kan också kontakta en ombudsman för att diskutera mer specifika frågor. I några fall kan du också prenumerera på förbundens elektroniska nyhetsbrev och få tillgång till en del av deras övriga medlemsförmåner. Observera att för att ditt gratismedlemskap ska börja gälla måste du anmäla detta till förbundet i det land som är ifråga.

Läs mer och ta del av kontaktuppgifterna

Rådgivning inför anställning i Europa

Eures är ett initiativ från Europeiska kommissionen i samarbete med EU/EES-ländernas arbetsförmedlingar. Syfte är att tillhandahålla information, rådgivning och arbetsförmedling för arbetstagare och arbetsgivare, utifrån principen om fri rörlighet för personer inom EU. Eures-nätverket informerar vad man bör veta om att bo och arbeta utomlands. Det finns möjlighet att kontakta Eures-rådgivare med särskild kunskap om arbetsmarknaden i det land du ska flytta till.

Läs mer på Eures webbportal

Förening för Svenskar i världen

Som Jusekmedlem får du 50 % rabatt på medlemskap i föreningen Svenskar i världen. Föreningen har seminarier och handböcker för de som planerar att flytta utomlands.

Läs mer om föreningen svenskar i världen

Hitta utlandsjobbet

Arbetsförmedlingen har en del internationella platsannonser. På deras webbplats hittar du länkar till andra länders arbetsförmedlingar. Även andra myndigheter och organisationer har internationella jobbannonser, till exempel Sida, norska Norad, Exportrådet, Institutet för tillväxtpolitiska studier, itpc, Nordiska rådet, Nordiska Investeringsbanken, nib, Europeiska centralbanken, ecb, och oecd.

Din ansökan

Innan du skickar iväg en ansökan bör du göra bra research. Vilka kulturella koder gäller i det land och på det företag där du söker jobbet? Här kan du få hjälp av en Euresrådgivare på Arbetsförmedlingen. Att tänka på inför utlandsjobbet Tar du anställning utomlands på egen hand är det viktigt att vara ordentligt förberedd. Ett skriftligt och detaljerat kontrakt är viktigt då det alltid är svårare att reglera förhållandena i efterhand. Arbetsrätten är ofta olik den svenska. I stället för lagar och kollektivavtal måste du kanske själv förhandla om löner och anställningsvillkor. Gäller det anställning i Norden har flera fackliga organisationer överenskommelser med nordiska fackliga organisationer som du kan vända dig till för att få hjälp.
 
Om du blir utsänd för arbete utomlands av en svensk arbetsgivare bör denne hjälpa dig med papper, försäkringar, pensionsförsäkringar, flytt och eventuell skola för barn. Kan inte din arbetsgivare själv hjälpa dig så bör du begära att arbetsgivaren köper in den tjänsten.

Som alternativ till att bli utsänd av din svenska arbetsgivare blir du kanske i stället erbjuden en anställning vid ditt företags utländska dotterbolag eller liknande. Försök i så fall behålla din grundanställning i Sverige. Vissa koncerner erbjuder i stället för tjänstledighet en återanställningsgaranti. Om du ska bli lokalanställd ska du försöka se till att det finns en lagvalsklausul i kontraktet som anger att svensk lag är tillämplig.

Lön

Det kan vara svårt att få reda på vad som är en rimlig lön i det land där du ska börja arbeta. Levnadskostnaden varierar kraftigt mellan olika länder.

http://www.salaryexpert.com/
http://www.salary.com/

För en totalbedömning av löneerbjudandet måste du ta reda på vilka förmåner bolaget erbjuder utöver lönen, sådant som fri bostad, pensionsavsättningar, fri sjukvård eller fria hemresor. För att kunna bedöma om en lön är rimlig måste du även sätta dig in i arbetslandets skatteregler. Ta kontakt med skattemyndigheterna i arbetslandet och Skatteverket i Sverige.

Arbetstid och övertid

Det kan vara bra att ta reda på vilka arbetstidsregler som gäller i det land du ska arbeta i – troligen är det andra regler än vad som finns i Sverige. Om det utgör övertidsersättning ska det alltid anges i kontraktet.

Semester och helgdagar

Semesterförmånerna ska klart framgå av ditt anställningsavtal. Om du är utsänd av ett svenskt företag så bör den svenska semesterlagen tillämpas. Blir du lokalanställd är det extra viktigt att avtala om semesterförmåner. Det är få länder som har så mycket semester som Sverige. Glöm inte att ta upp helgdagar i samband med att avtalet skrivs. Vill du exempelvis var ledig över jul och påsk i ett land där dessa högtider inte firas bör du försöka avtala om ledighet för dessa dagar.

Försäkringsskydd

Så länge du bor och arbetar i Sverige omfattas du av det svenska socialförsäkringssystemet. Det är bosättning och/eller arbete, inte medborgarskap, som i huvudsak avgör om du är försäkrad och har rätt till lagstadgade förmåner. Är du anställd av ett företag med kollektivavtal omfattas du dessutom av ett kollektivavtalets skydd. Vad som gäller när du arbetar utomlands beror dels på i vilket land du arbetar och dels på hur länge arbetet pågår. Försäkringsskyddet påverkas också av om du är utsänd av ett svenskt företag eller om du lokalanställd.

Ta reda på detta

 

 • Vem är försäkrad och i vilket land? Det gäller både dig som arbetar och övriga familjemedlemmar oavsett om de stannar kvar hemma eller följer med till utlandet.
 • Vilka socialförsäkringsförmåner är du berättigad till – föräldrapenning, barnbidrag, arbetsskadeersättning, pensionspoäng?
 • Vad kostar försäkringen, det vill säga vilka avgifter innebär den för dig och för din arbetsgivare? Vad ingår i avgiftsunderlaget och hur beräknas avgifterna?
 • Vem ska betala avgifterna – ska både du och din arbetsgivare betala eller bara den ena? Krävs det någon form av registrering för att betala?
 • Kan din medföljande make/maka ta ut föräldrapenning medan du arbetar utomlands?

Privata försäkringar

De privata försäkringarna som hemförsäkring, liv-, olycksfall och sjukförsäkringar gäller inte överallt eller under längre perioder. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och undersök vilket skydd du har.

A-kassa

Du är inte automatiskt berättigad till svensk a-kassa för att du betalat avgiften. Kontakta därför alltid din a-kassa innan du ska arbeta utomlands för information om hur du ska hantera din arbetslöshetsförsäkring. Huvudregeln är att du ska vara försäkrad i det land du arbetar i.

Skatt

Vid arbete utomlands är det i princip tre olika regelområden som är viktiga:

 1. svensk skattelagstiftning,
 2. arbetslandets lagstiftning,
 3. avtal för undvikande av dubbelbeskattning (dubbelbeskattningsavtal) som ingåtts mellan Sverige och arbetslandet.

Dessa tre regelområden samverkar på olika sätt och slutresultatet blir normalt en beskattning i ett av länderna eller i bägge länderna. Tänk på att det inte bara gäller beskattning av lön och förmåner utan även beskattning av realisationsvinster när du säljer bostad eller aktier, inkomster när du hyr ut din bostad, räntor, utdelningar med mera. En eventuell dubbelbeskattning löser du på olika sätt.

Ett sätt är att en inkomst undantas från beskattning i det ena landet. Ett annat sätt är att det ena landet ger avräkning för den skatt som du betalar i det andra landet. Det finns regler som gör det möjligt att arbeta i utlandet en kortare tid utan att behöva betala skatt där. Hur lång tid du kan arbeta utomlands varierar mellan olika länder och beror också på förhållanden som till exempel i vilket land du har din bostad och familj. Vid en längre tids arbete i utlandet gäller i princip enbart arbetslandets lagstiftning.
 
Om du har kvar anknytning och inkomster av något slag i Sverige, till exempel en bostad, innebär detta att du kan få tillämpa dubbelbeskattningsavtalens regelsystem. Kortfattat kan man säga att skattereglerna är så komplicerade och varierar så pass mycket från fall till fall att det är svårt att ge generella råd. Vi rekommenderar därför att du tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller i god tid innan du ska resa iväg. Det kan du göra själv genom att kontakta skattemyndigheten i Sverige och arbetslandet, men myndigheterna kan oftast bara ge råd inom det egna regelverket och kan inte ge en översyn av samtliga regelverk. Det bästa är därför om du ordnar en genomgång tillsammans med en expert i Sverige.

Flytten

Själva begreppet bosättning är invecklat, eftersom det har olika innebörd i olika lagar. Du kan till exempel vara utvandrad enligt folkbokföringsförordningen men bosatt i Sverige enligt skattelagstiftningen. Kontakta Skatteverket för mer information.

Om du är utsänd och ska bo utomlands kortare tid än ett år kan du fortsätta vara skriven i Sverige. Se till så att du inte av misstag blir avregistrerad från folkbokföringen – då hamnar du utanför den svenska socialförsäkringen. Meddela Skatteverket att du ska bo kortare tid än ett år utomlands och att du inte vill bli avregistrerad. Ska du vara borta mer än ett år blir du avregistrerad från och med utresedagen. Du betraktas då som emigrerad utomlands. Flyttanmälan gör du en vecka före utresan.

Checklista för anställningsavtalet

Nedan anges en rad punkter som du ska vara särskilt uppmärksam på när du ska skriva under ett avtal om anställning utomlands. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss  för att få hjälp.

Anställningsavtalet ska innehålla:

 1. Ditt och arbetsgivarens fullständiga namn och adress samt din arbetsplats.
 2. Arbetsbeskrivning.
 3. Anställningens startdatum.
 4. Anställningens längd om det är frågan om mindre än en tillsvidareanställning.
 5. Uppgifter om lön och övriga förmåner som exempelvis pension, bonus och bil.
 6. Uppgifter om övriga arbetsvillkor såsom semester, arbetstid och sjuklön.
 7. Försäkringsförhållanden – en redogörelse för vad som gäller enligt lag och avtal i det land där arbetet ska utföras och som åligger arbetsgivaren att teckna.
 8.  Eventuella avtal om familjerelaterade förhållanden.
 9. Uppsägningsvillkor (både för dig och för arbetsgivaren).
 10. Hänvisning till gällande lagar samt till eventuella kollektivavtal som gäller för anställningen.
 11. Hur och var en eventuell tvist om tolkning av avtalet ska regleras och vem som ska stå för kostnaden. Om du är utsänd eller dotterbolagsanställd ska du ta hänsyn även till följande punkter:
 12. Vilken valuta din lön utbetalas i.
 13. Villkoren kring bostad och medföljande familj.
 14. Villkor vid återkomst till Sverige.
 15. Vem som är din kontaktperson i företaget/moderbolaget i Sverige.


Allt du behöver veta för att jobba
och leva i ett nytt land

Läs mer på arbetautomlands.se

 

 Bannerbild  

Rapport från Kuala Lumpor 
Stefan Söderlindh arbetade på Exportrådet. Här ger han tips inför utlandsjobbet.
Läs mer tips