Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Uppsägning

Bild Uppsägning Foto. Olof Holdar

Klicka på "bollarna" för att läsa mer

Bild privatsektor Bild kommunal sektor Bild statlig sektor

 

Två avsnitt från Jusekpodden:

  1. Arbetsbrist
  2. Omplacering

Vad innebär det att bli uppsagd på grund av arbetsbrist?

Arbetsbrist uppstår om en omstrukturering eller omorganisation medför att uppsägningar måste ske. Arbetsbrist betyder inte nödvändigtvis att det behöver vara brist på arbetsuppgifter. Det uppstår arbetsbrist om arbetsgivaren inte får medel att bedriva en viss verksamhet eller om arbetsgivaren genom minskad medelstilldelning får utföra samma arbete som tidigare men med minskad personal. Politiska beslut, såsom beslut om att en viss verksamhet eller en del av en verksamhet ska upphöra, medför också arbetsbrist.  Sammanfattningsvis innebär arbetsbrist brist på pengar, färre arbetsuppgifter eller minskat intresse från arbetsgivaren att driva en viss verksamhet.

Vad innebär varsel om driftsinskränkning?

  • Arbetsgivaren är skyldig att skriftligen varsla arbetsförmedlingen minst två månader före driftinskränkningen, om högst 25 arbetstagare berörs av uppsägningen.
  • Minst fyra månader före driftsinskränkningen, om fler än 25 men högst 100 arbetstagare berörs av uppsägningen.
  • Minst sex månader före driftinskränkning, om fler än 100 arbetstagare berörs av uppsägningen enligt Lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder (Främjandelagen). 

Om jag är föräldraledig, när börjar då min uppsägningstid att löpa?

Enligt Lagen om anställningsskydd, LAS: Om en arbetstagare som är föräldraledig (mammaledighet eller hel ledighet med eller utan föräldrapenning) sägs upp på grund av arbetsbrist börjar uppsägningstiden att löpa när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet eller, enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker, när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete.

Hur ska jag göra om jag vill säga upp min anställning?

Du som anställd behöver inte ha någon särskild motivering när du säger upp din anställning. Det är viktigt att du vet hur lång uppsägningstid du har. Uppsägningstiden finns reglerad om du har kollektivavtal annars gäller Lagen om anställningsskydd, LAS. Du kan även ha reglerat uppsägningstiden i ditt anställningsavtal. Det är alltid bra att säga upp sig skriftligt för att undvika oklarheter om vilket uppsägningsdatum som ska gälla samt när anställningen ska upphöra. Inom statlig sektor ska uppsägningen vara skriftlig (LOA 10§). 

Måste en uppsägning på grund av arbetsbrist vara skriftlig?

Uppsägningsbesked från en arbetsgivare ska vara skriftligt, men en muntlig uppsägning i sig gäller. Om du får ett muntligt besked om uppsägning, kontakta alltid Juseks medlemsrådgivning för samtal med en ombudsman. 

Vad skall uppsägningsbeskedet innehålla?  

I uppsägningsbeskedet ska arbetsgivaren ange vad arbetstagaren ska iaktta i det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. Om arbetstagaren har företrädesrätt ska det anges i beskedet att anmälan krävs för att kunna göras gällande.

Att bli uppsagd på grund av personliga skäl eller avskedad

Uppsägning på grund av personliga skäl innebär skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen. Avsked innebär att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

Vilka trygghetssystem kan jag omfattas av vid uppsägning?

Vilka trygghetssystem du omfattas av beror på vilket avtalsområde du tillhör. Inom statlig sektor ger Trygghetsstiftelsen stöd för att hitta nytt arbete eller på annat sätt klara sin försörjning. Verksamheten finansieras genom en centralt förhandlad procentuell andel av lönen. 
Inom privat sektor gäller, om företaget har tecknat kollektivavtal och omfattas av omställningsavtalet, så kan Trygghetsrådet stötta arbetstagaren vid uppsägning p g a arbetsbrist. 
Inom kommunal och privat sektor kan det finnas trygghetsavtal eller omställningsavtal som hjälper de som är eller riskerar att bli uppsagda på grund av nedskärningar i verksamheten. Alla yrkesverksamma medlemmar omfattas av Juseks inkomstförsäkring  

# Avsnitt 2 - Arbetsbrist


I det här avsnittet går Arne de Lange, förbundsjurist på Jusek igenom vad som gäller vid en omorganisation. Är det svårt för en arbetsgivare att säga upp någon? Hur kan det komma sig att företag som det går bra för kan säga upp anställda på grund av arbetsbrist? När är det inte arbetsbrist? Är det någon skillnad om jag är medlem i ett fackförbund eller inte när det gäller arbetsgivaren. Förhandlingsskyldighet? Vem har rätt till vilka lediga tjänster i företaget? Gäller alltid "sist in först ut"? Och så tittar vi närmare på vad som är ett skäligt omplaceringserbjudande.

# Avsnitt 6 - Omplacering

Tillsammans med Juseks förbundsjurist Arne de Lange fördjupar vi oss i omplaceringsskyldigheten vid arbetsbrist. Vi pratar om lediga tjänster men även turordning. Vad är ett skäligt omplacerings-erbjudande, och vad händer om jag tackar nej till ett sådant? Vad innebär det att ha tillräckliga kvalifikationer för en tjänst? Och så har vi en lyssnarfråga som handlar om en omorganisation på ett företag.