Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Föräldraledighet

Föräldrarledighetslagen reglerar rätt till tjänstledighet både vid barns födelse eller adoption som vid senare vård av barn.

Ledighet i samband med förlossning

En kvinnlig arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med barnets födelse. Ledigheten gäller minst sju veckor före den beräknade förlossningen och sju veckor därefter. Kvinnan måste vara ledig minst två veckor före eller efter förlossningen. Mammaledigheten är oberoende av om föräldrapenning betalas ut eller inte.

Hel föräldraledighet

En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sin anställning till dess barnet fyller 18 månader och oberoende av om föräldrapenning betalas ut eller inte. Därutöver har man rätt till hel ledighet medan man får hel föräldrapenning.

Delledighet

En arbetstagare har också rätt till förkortning av sin normala arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, en fjärdedel eller en åttondel så länge man får föräldrapenning i motsvarande omfattning. En arbetstagare som inte tar ut någon föräldrapenning har enbart rätt till förkortning med upp till en fjärdedel av normal arbetstid. Denna rätt gäller tills barnet fyller åtta år, eller som ännu inte avslutat sitt första skolår.

Ledighet för vård av barn

En förälder har rätt till hel ledighet för vård av barn till dess barnet är 18 månader, oavsett om föräldern får föräldrapenning eller inte. Under den tid föräldern får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels föräldrapenning har föräldern rätt till förkortning av arbetstiden i motsvarande mån. En förälder ha dessutom rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år alternativt avslutat sitt första skolår.

Formregler vid ledighet

Den som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet skall enligt huvudregeln anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början. Man ska då också tala om hur lång ledigheten är planerad att pågå. Det finns samtidigt en möjlighet att avbryta den planerade föräldraledigheten i förtid. Då gäller, om ledigheten varit avsedd att pågå en månad eller mer, att den föräldraledige måste vänta en månad från det att arbetsgivaren underrättades innan man kan återgå i arbete igen.

Föräldraledighetens förläggning

Generellt sett gäller att arbetstagare och arbetsgivare ska samråda om hur ledigheten ska förläggas. Vid delledighet kan ledigheten såväl spridas över arbetsveckans samtliga dagar som förläggas till viss eller vissa av arbetsveckans dagar. Om man inte kan komma överens så skall ledigheten förläggas efter arbetstagarens önskemål, under förutsättning att arbetsgivarens verksamhet kan fortgå utan påtaglig störning.