Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Kollektivavtal

Detta är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer. Kollektivavtalet reglerar anställningsvillkor, löner och övriga förhållandena på arbetsplatsen.

Inom stat och kommun finns det normalt alltid kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor. Detsamma gäller hos arbetsgivare inom privat sektor som är medlem i en avtalsslutande arbetsgivarorganisation eller som själv har tecknat så kallat hängavtal med en arbetstagarorganisation. Innehållet i kollektivavtalen skiljer sig mellan olika branscher, och kan även i vissa fall kompletteras med olika lokala kollektivavtal på arbetsplatsen.

Kollektivavtalen har förhandlats fram av Jusek och andra fackliga organisationer och ger automatiskt en lång rad förmåner som inte finns i lag till exempel rätt till årlig löneöversyn, övertids- och restidsersättning, ekonomiskt och annat omställningsstöd vid uppsägning pga arbetsbrist, gruppliv- och arbetsskadeförsäkring med mera. Dessutom får man normalt tack vare kollektivavtalen sjuklön, föräldralön och tjänstepension på lönedelar över taket i de statliga socialförsäkringarna, som idag inte ger någonting på den del av månadslönen som överstiger cirka 34 000 kronor.
 
Om din arbetsgivare inte är bunden av kollektivavtal måste du se till att dessa villkor regleras i ditt eget anställningsavtal.

Vill du att din arbetsgivare ska teckna ett kollektivavtal eller har du frågor om ditt kollektivavtal, kontakta oss.
  
Kollektivavtalen förhandlas fram av experter inom respektive område för att säkerställa att ett kollektivavtal är tecknat för en arbetsplats råder en fredsplikt så länge avtalet är giltigt. Det betyder till exempel att arbetsgivare inte riskerar att de anställda går ut i strejk och att de anställda inte drabbas av lockout.

Vad innehåller ett kollektivavtal?

Eftersom kollektivavtalen är anpassade för den bransch eller den arbetsgivare som de är framtagna för så ser olika kollektivavtal olika ut. Det är viktigt att tänka på att kollektivavtalen inte begränsar möjligheterna till bättre villkor utan reglerar vilka miniminivåer som ska gälla för det specifika avtalsområdet.

Lön 

Många tar för givet att de ska få en löneökning varje år. Det finns dock ingen laglig rätt till årlig löneökning. I kollektivavtal regleras din rätt till att årligen få en löneöversyn. I vissa avtal finns det garanterade miniminivåer på löneökningen medan andra avtal inte innehåller en garanterad löneökning om inte prestationen också motiverar detta. Utöver rätten till en årlig löneöversyn reglerar kollektivavtalen hur löneprocessen ska se ut och vanligtvis även införande av kontrollinstanser för att se till att lönesättningen inte blir diskriminerande.

Pension

Det är inte lätt att i dag veta vad du behöver tänka på för att få en rimlig pension den dagen du har åldern inne. För att underlätta innehåller kollektivavtalen en tjänstepensionsplan som är framförhandlad av experter på området.
Tjänstepensionen är mycket betydelsefull då den ger pension för lönedelar där den allmänna pensionen inte ger ersättning.

Övertids-, restids- och mertidskompensation   

Den lön som du har fått är i grunden till för att täcka det arbete som du gör under ordinarie arbetstid. Någon särskild kompensation för arbete utanför den ordinarie arbetstiden finns inte. I kollektivavtalen regleras hur du som anställd kompenseras vid bland annat övertid, restid och mertid. Andra vanliga regleringar rör jour- och beredskapstid. Ett vanligt sätt att reglera övertidskompensationen är att den är olika mycket värd beroende på när på dygnet och i veckan den utförs. 

Semester

Den lagstadgade rätten till semester är tjugofem dagar per år men i många kollektivavtal finns ytterligare semester framförhandlad för de anställda. I vissa avtal ges ytterligare semesterdagar med stigande ålder och i andra avtal ges fler semesterdagar då den anställde förhandlar bort sin rätt till särskild övertidskompensation. I avtalen framgår det även hur semesterlönen räknas ut.

Sjuklön

När du blir sjuk får du enligt lagen initialt (dag 2–15) sjuklön från din arbetsgivare och därefter sjukpenning från Försäkringskassan. I kollektivavtalen finns ytterligare en utfyllnad av sjukpenningen i form av sjuklön för dig som anställd. Skulle du bli långvarigt sjuk innehåller kollektivavtalen även extra sjukpension som du får ta del av. Ersättningarna minskar det inkomstbortfall du annars hade fått vid sjukdom.

Föräldralön

Vid föräldraledighet får du ingen lön utan i stället föräldrapenning från Försäkringskassan. I kollektivavtalen finns dessutom en möjlighet till utfyllnad av ersättningen med hjälp av föräldralön som arbetsgivaren betalar ett visst antal månader. Ofta beror omfattningen på föräldralönen på hur länge du varit anställd.

Uppsägningstid

Lagen om anställningsskydd anger hur lång uppsägningstid du som anställd har rätt till om du blir uppsagd men även hur lång uppsägningstid du har om du säger upp dig själv. Även kollektivavtalen innehåller regleringar om uppsägningstider och dessa regler går då före lagens bestämmelser. I många kollektivavtal kan du till exempel få längre uppsägningstid än den lagen anger. Rätten till tjänstgöringsbetyg regleras också i kollektivavtalen. Någon automatisk rätt att få ett betyg från arbetsgivaren finns inte annars.

Permission och lediga dagar 

De flesta kollektivavtal innehåller regler kring möjlighet till permissioner och arbetsfria dagar. Exempel på permission kan vara rätten att vara ledig för läkarbesök eller vid en nära anhörigs sjukdom. Arbetsfria dagar enligt kollektivavtal kan exempelvis vara midsommar-, jul- och nyårsafton.    

Arbetstid

Arbetstidslagen är omfattande och anses svår att tillämpa. Genom kollektivavtal kommer parterna fram till mer ändamålsenliga arbetstidsbestämmelser för den bransch eller det företag som avtalet avser. Vissa avtal innehåller regleringar om en ordinarie arbetsvecka som är kortare än fyrtio timmar.

Övriga försäkringar

Till kollektivavtalen är en tjänstegrupplivförsäkring (tgl) kopplad som ger skydd för efterlevande vid din eventuella bortgång. Den kompletterar det efterlevandeskydd som Försäkringskassan betalar ut. Kollektivavtalen innehåller även en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (tfa) vilket ger dig ersättning både under den akuta sjuktiden och om arbetsskadan ger bestående invaliditet.

Lokalt inflytande

På arbetsplatser med kollektivavtal kan de anställda som är medlemmar i fackliga organisationer starta en lokal fackklubb/akademikerförening. Arbetsgivaren har då en skyldighet att förhandla med de lokala representanterna innan arbetsgivaren genomför viktigare förändringar för personalen. Det finns ofta inskrivet i kollektivavtalen att det är möjligt med lokala lösningar. De ger ytterligare förmåner för de anställda och är anpassade för den specifika arbetsplatsen. I dessa typer av lokala avtal är det vanligt att man reglerar friskvårdsersättning liksom ytterligare lediga dagar, till exempel så kallade klämdagar.

Vad är värdet på ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal ger dig en rad förmåner som är svåra att förhandla fram själv. Värdet av kollektivavtalet beror på i vilken utsträckning du har möjlighet att utnyttja de olika förm -nerna och vilken lönenivå du har. För en akademiker kan det röra sig om åtskilliga tusenlappar per år. Kom därför ihåg att ta reda på om din blivande arbetsgivare har kollektivavtal innan du skriver på ett anställningsavtal. Kollektivavtalet är en del av dina anställningsvillkor och behöver, om kollektivavtal saknas, regleras i ditt anställningsavtal. Om du börjar arbeta på en arbetsplats utan kollektivavtal får du gärna höra dig för med dina kollegor om de skulle vara intresserade av att arbetsgivaren tecknar ett kollektivavtal. Finns intresset på arbetsplatsen hjälper din fackliga organisation gärna till att övertala arbetsgivaren om att teckna kollektivavtal.

Inget kollektivavtal

Det är inte ovanligt att arbetsgivare inom den privata sektorn saknar kollektivavtal. Inom stat och kommun finns det dock alltid kollektivavtal. Vissa av förmånerna, till exempel längre uppsägningstid eller semester, kan du själv förhandla dig fram till med din arbetsgivare. Andra förmåner som föräldralön och sjuklön är ytterst sällsynt att du själv lyckas förhandla fram. En av de största fördelarna med kollektivavtalen är att de löser många komplicerade frågor i ett paket, vilket underlättar både för dig och för din arbetsgivare. Ni slipper då att förhandla om varje fråga separat. För arbetsgivarens del blir det även oftast bättre ordning och reda med kollektivavtalet som ett enhetligt regelverk.

Tänk på det här när kollektivavtal saknas:

  • Många arbetsgivare gör även tjänstepensionsavsättningar utan kollektivavtal. Den kollektivavtalade avsättningen är beroende av vilken lönenivå du har. En vanlig lösning då kollektivavtal saknas är att arbetsgivaren sätter av tio procent av lönen i tjänstepension för dig som arbetstagare.
  • Rätt till årlig lönerevision.
  • Rätt till arbetsskadeförsäkring och grupplivförsäkring
  • Längre semester än tjugofem dagar, i de fall då arbetsgivaren inte kompenserar övertidsarbete.
  • Längre uppsägningstid under de första åren av anställning. Det är inte ovanligt att kunna förhandla till sig tre månaders uppsägningstid om arbetsgivaren tvingas säga upp dig.
 Bannerbild  

Om företaget saknar kollektivavtal. Gör så här!
– Se till att vissa förmåner skrivs in i anställningsavtalet, säger Arne de Lange, ombudsman på Jusek.
Läs mer tips