Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Anställningsavtal

Bild anställningsavtal Foto. Olof Holdar

För att undvika missförstånd och framtida diskussioner om dina villkor bör du alltid ha ett skriftligt avtal som undertecknats av båda parter innan anställningen påbörjas. Det gäller särskilt innan du säger upp dig från en tidigare anställning. Om ändringar av villkoren görs under anställningstidens gång bör de också skrivas in i avtalet.

Checklista för ditt anställningsavtal
Exempel på anställningsavtal
Olika anställningsformer
Jusekpodden: Anställningsavtal

Kontakta oss om du är osäker

Innan du skriver på ett anställningsavtal bör du gå igenom förslaget till avtal noga. Om arbetsgivaren hänvisar till ”gällande kollektivavtal” behöver du kontrollera vad det innebär. Kontakta oss innan du skriver på.

Arbetsgivaren skylldig informera om villkor inom en månad

Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta är arbetsgivaren skyldig enligt lagen om anställningsskydd att skriftligen informera om de villkor som gäller för anställningen, förutsatt att anställningstiden är längre än en månad. Informationen ska bland annat innehålla parternas namn, adress, tillträdesdag och arbetsplats, arbetsuppgifter, anställningsform, lön och andra löneförmåner, antal betalda semesterdagar, normal arbetstid samt om det finns något tillämpligt  kollektivavtal. Om förändringar sker under pågående anställning ska även dessa redovisas skriftligen inom en månad. Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt för att vara giltigt, men den som vill hävda att ett avtal har träffats måste kunna bevisa det.

Inom stat och kommun finns det alltid ett kollektivavtal

Inom stat och kommun finns det alltid ett kollektivavtal som reglerar en stor del av anställningsvillkoren, exempelvis arbetstider, beredskap, jour och övertidsersättning, semester, sjuklön, föräldralön och tjänstepension. Detsamma gäller arbetsgivare inom privat sektor som är medlem i en avtalsslutande arbetsgivarorganisation eller som själv har tecknat så kallat hängavtal med en arbetstagarorganisation. Villkor i det enskilda anställningsavtalet är automatiskt ogiltiga om de skulle strida mot tvingande regler i kollektivavtalet.
 
Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal måste alla anställningsvillkor som inte följer av lag regleras direkt i anställningsavtalet. En metod är att man i avtalet anger att ett visst kollektivavtals villkor ska tillämpas, annars måste varje enskilt villkor förhandlas fram individuellt. De bör då alltid skrivas in i avtalet. Om det bara finns en hänvisning till arbetsgivarens personalhandbok eller ”vid varje tidpunkt gällande policy” för pension eller sjukförsäkring kan villkoren ensidigt försämras av arbetsgivaren under pågående anställning.

Innan du skriver på ett anställningsavtal bör du gå igenom förslaget till avtal noga med hjälp av Jusek. Om arbetsgivaren hänvisar till ”gällande kollektivavtal” behöver du kontrollera vad det innebär.

Hur bör ett anställningsavtal för en vd se ut?    

Som vd i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen om anställningsskydd (LAS) eller eventuella kollektivavtal. Det är därför helt nödvändigt att du som vd reglerar samtliga anställningsvillkor i ett skriftligt anställningsavtal. I annat fall har du i princip inget skydd alls.
Läs mer

# Avsnitt 1 - Anställningsavtalet

Vi tittar närmare på anställningsavtalet och vad som är viktigt att tänka på innan man skriver på. Cecilia Tazewell, ombudsman på Jusek delar med sig av sin checklista – vad är viktigast att tänka på? Spelar det någon roll om det är skriftligt eller muntligt? Är en tillsvidareanställning att likställa med ett äktenskap? Vi pratar också om hur kollektivavtal påverkar anställningsvillkoren, vad man ska tänka på kring konkurrensklausuler och hur man förhandlar extra ersättning mot att avstå övertidsersättning? Och så pratar vi om den viktiga tjänstepensionen.

 Bannerbild  

Om företaget saknar kollektivavtal. Gör så här!
– Se till att vissa förmåner skrivs in i anställningsavtalet, säger Arne de Lange, ombudsman på Jusek.
Läs mer tips Jag har fått erbjudande om nytt jobb. Vad bör det stå i anställningsavtalet?

Om du står i begrepp att ta anställning i ett företag som saknar kollektivavtal, måste du tänka på att reglera alla anställningsvillkoren i ditt enskilda avtal.

Här är exempel på olika anställningsvillkor som är viktiga att reglera i ditt anställningsavtal:

 • Årlig rätt till lönerevision
 • Rätt till övertidsersättning samt hur den ska beräknas
 • Eventuell semesterledighet utöver 25 dagar
 • Eventuell rätt till förskottssemester
 • Avsättning till tjänstepension
 • Uppsägningstid (om annan än lagstadgad ska gälla)
 • Tjänstegrupplivförsäkring (tgl)/annan livförsäkring
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (tfa) eller motsvarande.

Ni kan även diskutera och i avtalet reglera:

 • Flextid
 • Sjuklön och föräldralön
 • Restidsersättning
 • Tjänstebil/förmånsbil
 • Rätt till distansarbete
 • Regler vid utlandstjänstgöring
 • Sjukförsäkring
 • Mobiltelefon, dator/bärbar dator
 • Hushållsnära tjänster

Om du står i begrepp att ta anställning i ett företag som har kollektivavtal, ska du be att få en kopia av kollektivavtalet då det utgör dina anställningsvillkor.

Måste jag skriva på ett avtal som innehåller en konkurrensklausul?

Det är inte ovanligt att arbetsgivare inom privat sektor vill ha med en konkurrensklausul i anställningsavtalet. Om du skriver på avtalet med klausulen blir den giltig. Domstol kan sedan i efterhand förklara klausulen oskälig, men till dess så sker gäller klausulen. Var därför noga med att, om möjligt, försöka få bort klausulen alternativt se till att du får ekonomisk kompensation för den tid klausulen begränsar dig.

Har din nya arbetsgivare kollektivavtal?

Det finns inga register på vilket eller vilka kollektivavtal (om något) ett företag är bundet av. För att få svar på frågan måste du fråga arbetsgivaren. Jusek kan ha information om vissa större företags kollektivavtal, men det kan alltid finnas lokala avtal som Jusek inte känner till. Ta därför för vana att fråga arbetsgivaren om tillämpligt kollektivavtal.