Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Juseks remissvar

Här publicerar vi yttranden och remissvar från Jusek:

2017

Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2016:47)
Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, Ds 2017:9

2016

Validering med mervarde
Arbetsklausuler sociala hansyn offentligupphandling
Polis i framtiden – polisutbildningen som högskoleutbildning
Regional indelning -  tre nya län
Effektivare hyres- och arrendenämnder (Ds 2016:4)
Översyn LexLaval2.pdf
Migrationsdomstolar överlamna mål

2015

En kommunallag för framtiden
Rättvisans pris(SOU 2014:86)
PM brottmålsprocessen(Ds 2015:4)
Åtgarder missbruk tidsbegransad anställning
Lagen skiljeforfarande(SOU 2015:37)
Upphandling villkor enl kollektivavtal
Yttrande hållbarhetsrapport mångfaldspolicy
Föraldrapenning
Fortsatt utveckling förvaltn processen specialisering skattemål

2014

Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet
Visselblåsare.pdf
Registerutdrag_arbetslivet.pdf
Stärkt meddelarskydd privatanställda Ds 2014:22
Domstolsverketspromemoria_extern_adjunktion_dnr405-2013.pdf
Moderniserad domarutbildning_dnr 2182-2013.pdf
Vem_ska_göra vad_fördelning_resurser_polisen.pdf
SFI - valfrihet, flexibilitet och individanpassning_SOU 2013_76.pdf

2012-13

Yttrande betänkande brottmålsprocessen (SOU 2013:17)
Vägval för premiepensionen, Ds 2013:35
Slutbetänkande Pensionsåldersutredningen – Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)
Privata utförare – Kontroll och insyn (SOU 2013:53)
Yttrande Nämndemannauppdraget – breddad rekrytering...(SOU 2013:49)
Yttrande polisorganisationskommitténs betänkande "Tillsyn över polisen" (SOU 2013:42)
Upphandlingsutredningen 2012
Spioneri_annan_olaglig_underrattelseverksamhet_4-2013
En sammanhållen svensk polis (SOU 201213) 

2011

En reformerad domstolslagstiftning (SOU 2011:42)
"En samlad ekobrottbekämpning" (SOU 2011:47)
Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda... –(SOU 2011:54)
Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende...(Ds 2011:22)
Försärkningsstyrkan, slutrapport
Uppdatering av Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) (RD 17 - 2011)
Svart på vitt – om jämställdhet i akademin (RD 5-2011)
Förslag ändrade regler för tillträde till högskoleutbildning med anledning av den reformerade...(RD 6-2011)
Förslag nationell referensram för kvalifikationer med koppling till det offentliga..(RD 8- 2011)
Ökad flexibilitet inom studiestödssystemet (RD9-2011)
Beredskapen vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m (RD4-2011)
Den framtida yttre organisationen för vissa tingsrätter (RD2 - 2011)

2010

Yttrande angående Mål och medel – särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU2010:44)
Bilaga 1
Bilaga 2

Resursfördelningen efter EMR (DV-rappdort 2010:3)
Notariers och fiskalers arbetssituation (DV rapport 2010:1)
Borttagande av samtyckeskravet för behandling av känsliga och ömtåliga personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (RD 45-2010)
En ny förvaltningslag (SOU 2010:29)
Sverige för nyanlända – Värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16)

2009

Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet (SOU 2009:97)
Svar på skrivelse 2009/10:186 Urval till högskoleutbildning utan hänsyn till kön
Utkast till lagrådsremissen Utnämning av ordinarie domare (SOU 2008:125)
Ökad säkerhet i domstolarna (SOU 2009:78)
Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)
En enklare ledighetslagstiftning DS 2009:15
Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt och flexibelt (SOU 2009:28) Betänkande avStudiesociala kommittén
Remissvar autonomiutredningen