Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Juseks politik

Som medlem i Jusek är du välutbildad och samhällsintresserad. Du kan finnas på hela arbetsmarknaden, arbeta offentligt eller privat. Oavsett vilket yrke du har eller var du arbetar gör du skillnad på ditt jobb. Din insats på arbetsmarknaden är viktig. Därför driver Jusek många viktiga politiska frågor.

Vi arbetar för att alla ska kunna göra karriär på lika villkor, för att din lön ska sättas på arbetsplatsen och att du får bra kompetensutveckling. De och andra frågor gör att vi är aktiva i samhällsdebatten. Vi uppvaktar politiker och andra makthavare, förhandlar centralt och lokalt, debatterar och arrangerar seminarier. Syftet är alltid detsamma. Att påverka och förändra arbetslivet och samhällsutvecklingen.
Juseks vision

Juseks färdplan 2020
Rapport Juseks politik

Med våra kärnvärden som grund driver Jusek följande politik uppdelad i 16 punkter utan inbördes ordning


1. Underlätta steget mellan utbildning och arbetsliv. Universitet och högskolor bör följa upp vilka arbeten som deras utbildningar leder till och hjälpa studenterna till ökade kontakter med arbetsmarknaden. Vår politik syftar till att studenternas kunskap kommer till användning och ger en god ekonomisk avkastning.

Juseks utbildningspolitiska ställningstaganden
Mer om Juseks arbete för höjd kvalitet i den akademiska utbildningen
Läs mer Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

2. Studenter ska ges goda studievillkor. Studielivet ska präglas av god studiesocial miljö, trygghet och en hög kvalitet i utbildningen.

Läs Juseks studielivspolitiska ställningstaganden

3. Lön efter ansvar och prestation. Lön och löneutveckling ska kopplas till kompetens, prestation och till hur individen bidrar till verksamheten. Därför måste lönen sättas i dialog mellan chef och medarbetare. Våra centrala kollektivavtal ska utvecklas så att de stöder individuell lönesättning.

Bakgrund kring lönesättning och lönesamtal
Juseks lönepolitiska program
Vi tror på lösningar nära individen

4. Kontinuerlig kompetensutveckling.  En av de viktigaste framgångsfaktorerna för medarbetarna och de verksamheter de finns i, är att ha rätt kompetens över tiden. Därför ska ett kontinuerligt arbete ske med strategisk kompetensförsörjning där medarbetarnas kompetensutveckling bidrar till verksamhetens resultat, utveckling och mål.

Läs mer om Juseks arbetslivspolitiska program

5. Underlätta rörligheten på arbetsmarknaden. Bredare erfarenhet och kompetens skapar bättre förutsättningar för karriär och löneutveckling. I omställningssituationer skapar det också bättre förutsättningar för ny anställning. Ökad rörlighet mellan privat och offentlig verksamhet ger dessutom förståelse för verksamheternas olika förutsättningar.

Läs mer om Juseks arbetslivspolitiska program
Juseks Karriärstöd

6. Ett hållbart arbetsliv. Utveckla ett hållbart arbetsliv under hela karriären i effektiva företag och organisationer. Det skapar bättre förutsättningar för balans mellan arbete och livet i övrigt.

Läs mer om Juseks arbetslivspolitiska program
Läs mer om hållbar utveckling på Jusek

7. Ett jämställt arbetsliv. Jusek arbetar för fler kvinnor på ledande befattningar och för en könsneutral arbetsmarknad.

Läs en föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

8. Ge förutsättningar för karriär på lika villkor. Jusek verkar för ett arbetsliv med mångfald där alla ska ha samma förutsättningar att göra karriär.

Läs mer om Juseks arbetslivspolitiska program
Läs mer om Juseks arbete med karriär på lika villkor 
Karriär på lika villkor. HBTQI-personer
Kan du vara dig själv på jobbet?

9. Ta tillvara invandrarakademikers kompetens. Samhället måste erbjuda bättre möjligheter för att invandrarakademiker ska komma in i arbetslivet utifrån utbildningsbakgrund på relevanta jobb.

Läs mer på jusek.se/klivin

10. Välfärdssystem för alla. Förmåner ska korrespondera mot avgifter och premier. Föräldra-, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna ska vara inkomstrelaterade.

11. Förbättra samhällets stöd till arbetslösa akademiker. Arbetslösa akademiker ska få adekvat stöd som utgår ifrån den enskilde individens behov.

12. Underlätta omställning i arbetslivet. Trygghetssystemen ska ge uppsagda kompetensutveckling så de får nya arbeten, ge företag och organisationer framtida livskraft samt möjliggöra rörlighet på arbetsmarknaden.

13. Alternativa karriärvägar
Jusek verkar för ett arbetsliv med möjlighet till alternativa karriärvägar.


14. Skapa tydliga chefs- och ledarroller. Alla chefer ska ha goda förutsättningar för att leda och utveckla verksamheten och de egna medarbetarna.

Läs mer om Juseks arbetslivspolitiska program
Chefsaktiviteter för Juseks chefer

15. En offentlig sektor i medborgarnas tjänst. Demokrati och medborgarnas bästa ska vara grundläggande mål för offentlig verksamhet. All verksamhet ska präglas av effektivitet och kvalitet.

Läs mer om Juseks arbete med I medborgarnas tjänst

16. Värna rättstryggheten och rättssäkerheten. Ett väl fungerande rättsväsende är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Därför driver vi frågor kring rättsväsendets kvalitet och dess effektivitet så att medborgarna kan känna sig tryggare.

Läs mer om Juseks rättspolitiska program