Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Lokal facklig verksamhet

De facklig förtroendevalda representerar medlemmarna på din arbetsplats. De lokala förhållandena och medlemmarnas önskemål är den naturliga grunden för det fackliga arbetet. De lokala representanterna känner till vilka lagar och avtal som styr det fackliga arbetet, tillsammans med de grundläggande värden som Jusek och Saco står för.

En kontinuerlig dialog med medlemmarna är mycket väsentligt för det lokala fackliga arbetet.

Att ge medlemmarna information om vad som sker på arbetsplatsen är en av de viktigaste uppgifterna för den fackliga organisationen. De facklig förtroendevald är länken mellan arbetsgivare och medlemmar. De vidarebefordrar information till medlemmarna, om den inte är belagd med tystnadsplikt. Jusek kan hjälpa till med stöd till föreningarna i samband med medlemsmöten, nätverksträffar och årsmöten.

Oftast benämns den lokalfackliga föreningen för Akademikerförening, alternativt Sacoförening/-klubb. På en del arbetsplatser finns det en Jusekförening, där Jusek ensam har partsställning.

Hjälpa enskilda medlemmar

Medlemmar har ofta frågor om vilka regler som gäller för till exempel semester, föräldraledighet med mera. Ofta går det relativt lätt att få svar på sådana frågor i olika centrala eller lokala kollektivavtal. En medlem som har en fråga som en fackligt förtroendevald inte kan besvara kan naturligtvis kontakta en ombudsman på Jusek, för att få hjälp – eller ringa och mejla Juseks medlemsrådgivning.

Sprider information

Oavsett vilken lönesättningsmodell som finns på arbetsplatsen har den lokala fackliga organisationen en viktig roll att fylla bland annat genom att

 • sprida information till medlemmarna
 • gå igenom lönestrukturen
 • kartlägga behovet av förändringar i denna vid arbetsplatsen.

De två sistnämnda frågorna brukar tas upp med arbetsgivaren i en särskild förberedande förhandling före lönerevisionen. Den fackliga organisationen brukar också informera medlemmarna efter lönerevisionen om det kollektiva löneutfallet. Men det är arbetsgivarens ansvar att meddela arbetstagarna utfallet av löneöversynen, deras nya lön samt argument för resultatet.

Stöder vid lönerevisioner

Två av de viktigaste uppgifterna för den lokala fackliga organisationen är att

 • företräda och stödja medlemmarna vid lönerevisioner
 • tydliggöra akademikernas värde i organisationen.

Olika arbetsplatser har olika former för hur de lokala löneförhandlingarna går till. Tidigare genomfördes lönerevisioner endast genom direkta förhandlingar mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Det blir allt vanligare att använda lönesättande samtal, vilket innebär att varje medarbetare kommer överens om ny lön direkt med sin chef. Jusek och övriga Sacoförbund arbetar för att lönesättande samtal ska tillämpas.

Lokala kollektivavtal

På många arbetsplatser finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. Det gäller framför allt årliga lönerevisioner men kan till exempel även gälla reglering av arbetstider och former för fackligt medbestämmande. Både arbetsgivaren och de fackliga organisationerna kan ta initiativ till förhandlingar, för att få till stånd ett lokalt kollektivavtal eller för att ändra ett befintligt avtal.

Central förhandling

Om de lokala parterna inte kan enas vid en förhandling kan frågan föras vidare till central förhandling. Det är kontaktförbundet som beslutar om en fråga ska föras till central förhandling och det är också kontaktförbundet som är motpart till arbetsgivaren vid förhandlingen. Kontaktförbund är det fackförbund inom Saco som utsetts till att praktiskt hantera frågor kring det aktuella kollektivavtalet.

MBL

Medbestämmandelagen (MBL) ger det grundläggande stödet för fackligt arbete och inflytande. Lagen innehåller bland annat regler om

 • föreningsrätt
 • rätt till information
 • rätt till förhandlingar
 • kollektivavtal
 • fackligt tolkningsföreträde
 • fredsplikt
 • stridsåtgärder.

MBL syftar till att ge medarbetarna - genom de lokala fackliga organisationerna - insyn i och möjlighet att påverka arbetsgivarens verksamhet samt arbets- och anställningsförhållandena. Särskilt viktiga är bestämmelserna om arbetsgivarens löpande informationsskyldighet och skyldighet att förhandla inför alla viktiga verksamhetsbeslut.

De fackliga organisationernas rätt att företräda medlemmarna är dock begränsad till att gälla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlemmarna.

Samverkansavtal

Genom samverkansavtal eller medbestämmandeavtal kan parterna komma överens om en annan samverkansform än den som regleras i MBL. Inom de flesta kollektivavtalsområden finns ett centralt kollektivavtal som ger förutsättningarna för en påbyggnad och vidareutveckling av MBL för att främja utveckling och samverkan i företaget. Om det har träffats ett samverkansavtal/medbestämmandeavtal på en arbetsplats ersätter detta ofta delar av den informations- och förhandlingsskyldighet som arbetsgivaren åläggs enligt MBL. 

Partsammansatta arbetsgrupper

Vid större arbetsplatser finns ofta ett antal partsammansatta organ, exempelvis arbetsmiljökommitté och jämställdhetskommitté. Den lokala fackliga organisationen avgör i vilka organ man vill medverka alternativt sträva efter att representeras i.

Starta lokalförening

Om du vill starta en lokalförening (Akademikerförening) på din arbetsplats, eller bara veta mer om vad det innebär kontakta gärna en av våra lokalföreningsrekryterare så hjälper de dig komma igång:

Alexander Bergfriedt Andersson
Lokalföreningsrekryterare IT/Telekom, Försäkring (FAO) , Bank (BAO), KFO samt Almega Utveckling & Tjänster 
Telefon: 08-613 82 41, 073-230 78 03 
E-post: Alexander.bergfriedt@sverigesingenjorer.se

Eva Högberg
Lokalföreningsrekryterare Handel och tjänster
Telefon: 08-556 912 00, 070 795 78 88 
E-post: eva.hogberg@civilekonomerna.se

Josefine Jerlström
Industri- och kemi arbetsgivarna, skogsindustrierna, skog- och lantarbetsgivarna, livsmedelsföretagen
Telefon: 08-4662429, 0733-66 24 29
josefine.jerlstrom@naturvetarna.se 

Kristian Nilsson
Svensk Teknik och Design (STD), Teknikavtalet (TAG), Kommuner och landsting
Telefon: 08-613 81 25, 070-206 72 38
kristian.nilsson@sverigesingenjorer.se

Du kan också maila: lfr@sverigesingenjorer.se om du inte vet vilket avtal du tillhör.