Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Förhandlingsverksamhet

Utgångspunkten för relationen mellan arbetsgivare och fackliga organisationer är att arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet. De fackliga organisationerna har rätt till inflytande och påverkan.

Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har ofta samma mål, men de kan vara olika formulerade. Arbetsgivaren vill till exempel skapa en effektiv verksamhet. De fackliga organisationerna vill å sin sida skapa bra anställnings- och arbetsvillkor samt bra karriär- och utvecklingsvägar för sina medlemmar. Detta är inget motsatsförhållande - då effektiva verksamheter oftast innebär just bra villkor och utvecklingsmöjligheter för våra medlemmar.

Läs mer om samarbetet inom din sektor

Bild privatsektor Bild kommunal sektor Bild statlig sektorGenom samverkan kan målen uppnås. Samverkan kan beskrivas som en arbetsprocess, men kanske framför allt som ett förhållningssätt, som med dialogen som utgångspunkt gör det möjligt för arbetsgivare och fackliga organisationer att mötas. Arbetsgivare och de fackliga organisationerna ser varandra som medparter - snarare än motparter. Istället för att tänka i termer av motstående intressen arbetar båda parter lösningsinriktat genom att föra en konstruktiv dialog.

Idag har vi två olika system som reglerar relationen mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Det ena regleras i medbestämmandelagen (MBL) och det andra i centrala och lokala samverkansavtal. Ett syfte med systemen är att säkra de fackliga organisationernas möjlighet till inflytande och påverkan, men för att uppnå faktiskt inflytande krävs oftast mer än att ett visst regelverk tillämpas. Det avgörande är alltså inte formen utan snarare parternas förhållningssätt till varandra.

Avtalsrörelse hela året

Förberedelserna i den privata sektorn börjar redan när den föregående avtalsrörelsen avslutats. Genom enkäter och dialog mellan medlemmar och förtroendevalda sker en insamling av önskemål och förslag. Avtalsyrkanden fastställs per bransch och avtalsområde innan de centrala förhandlingarna sätter igång.

För både det statliga och kommunala avtalsområdet gäller numera att våra centrala avtal om löner och om allmänna villkor löper tills vidare med möjlighet till uppsägning och/eller omförhandling utan direkt koppling till viss förutbestämd avtalsperiod. Tanken med att låta de centrala processavtalen om lokal lönebildning gälla tills vidare är att på så sätt skapa mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med löner och anställningsvillkor.

Läs mer om Juseks avtalsprocesser
Läs mer om Juseks avtalsområden

Saco

Jusek ingår i Saco – Sveriges Akademikers Centralorganisation – som är en partipolitiskt obunden sammanslutning av 23 självständiga akademikerförbund. Medlemsförbunden samverkar med Saco i samhällspolitiska frågor men agerar själva direkt eller i samverkan med andra förbund i frågor om till exempel löner, pensioner och övriga anställningsvillkor. Gemensamt för Sacoförbunden är att man organiserar medlemmar som har högskoleutbildning.

Arbetsgivare

Även arbetsgivarsidan är organiserad inom ett antal organisationer och branschförbund. Inom den offentliga sektorn är det i huvudsak två arbetsgivarorganisationer; Arbetsgivarverket i den statliga sektorn och Sveriges Kommuner och Landsting i den kommunala sektorn, medan arbetsgivarorganisationerna i den privata sektorn är betydligt fler till antalet.