Reviderad AID klar samt uppdaterat statistikavtal - Jusek
Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Reviderad AID klar samt uppdaterat statistikavtal

Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett partsgemensamt klassificeringssystem för gruppering av arbetsuppgifter. En längre tids översynsarbete har lett till en revidering av AID. Översynen har syftat till att fånga upp förändringar i arbetsuppgifter som har skett sedan AID infördes 2008, för att systemet ska beskriva verkligheten bättre.

AID är partsgemensamt, vilket innebär att förändringar i systemet arbetas fram i den partsgemensamma statistikkommittén bestående av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, Offentlighetsanställdas Förhandlingsråd (OFR) och AkademikerAlliansen.

Reviderad AID kommer att användas första gången vid insamlingen av novemberstatistik år 2018. Redovisning av lönestatistik med reviderad AID kommer att ske under våren år 2019.

Ett uppdaterat statistikavtal är också klart, Överenskommelse om lönestatistik, SÖK T 18, med bilaga AID. Samtliga avtal kopplade till lönestatistik och AID finns nu samlade i ett och samma avtal. De ändringar som har gjorts är i princip följdändringar avseende detta och inget i sak har ändrats. Se vidare SKLs hemsida med information om AID och Redogörelse för ändringar och tillägg av Överenskommelse  om lönestatistik, SÖK T 18, med bilaga AID.

Förändringar som har gjorts i AID

De förändringar som har gjorts avser i huvudsak etiketter. Generellt har beskrivningar och exempel setts över och fyllts på. AkademikerAlliansens förbund berörs framförallt av följande:

  • Antalet handläggaretiketter har utökats för att tydliggöra olika verksamhetsområden (samt för att komma åt problemet med de stora grupperna av handläggare som tidigare kodats bl a som handläggare, annan);
  • Skrivning finns nu avseende skiljelinjen mellan handläggare och administratörer ”Administratörers arbete utförs vanligen utifrån flera kända handlingsalternativ. Handläggare utför arbetet självständigt utifrån ett eller flera verksamhetsmål och har ett stort handlingsutrymme i hur målet uppnås.”
  • Ledningsarbete har setts över och det finns t ex en ny etikett för administrativa chefer som inte leder verksamhet på övergripande nivå. Två ledningsetiketter, varav en inom skola och barnomsorg/förskola, har tagits bort. De två etiketterna är sk kombinationsetiketter som överlappar andra befintliga etiketter. En översyn av etikettnamn, beskrivningar och exempel har också gjorts inom området ledningsarbete.
  • Etiketten Farmaceut har brutits ut ur andra specialiteter inom hälso- och sjukvård. Etiketten kostrådgivare har utgått (tydliggör dietisters roll) med mera.
  • Teknikområdet har gåtts igenom vilket resulterat i förändringar av etikettnamn, beskrivningar och exempel. En etikett har tagits bort, Ingenjör allmänteknisk.

Användning av ansvarskod F (Funktions- och/eller ämnesansvar)

Centrala parters intention är vidare att användandet av ansvarskod F ska öka och att ansvarskod F och L ska kunna användas i den partsgemensamma statistiken för centrala jämförelser i likhet med ansvarskoderna A, B och C. För att åstadkomma en sådan förändring krävs bland annat en tydligare skrivning avseende användandet och definitionen av ansvarskoden F och L varför ett sådant arbete pågår.

Detaljerad information om reviderad AID, pdf

För etikettlista och etikettlista med markerade förändringar, se SKLs webb

 

 
Senast ändrad: 2018-03-02